Page 3 of 3

เรื่องที่อยากบรรจุใน วาระการประชุม ของคณะกรรมการ และผลของการประชุม

Posted: 24 Jan 2013 19:12
by boy lpn
ถึงเวลา เลือกกรรมการใหม่ยัง

คบ 2 ปีแล้วนี่ หรือจะลากยาวถึง 4 ปี