Page 5 of 17

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 25 Feb 2019 12:56
by fernsterno
ราคากันเอง ติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยกันก่อนได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 27 Feb 2019 08:24
by fernsterno
หากสนใจที่ไหนหรือทำเลไหนเป็นพิเศษก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 28 Feb 2019 12:43
by fernsterno
ว่างตลอดเวลานะครับ ติดต่อเข้ามาสอบถามกันก่อนได้ครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 01 Mar 2019 12:32
by fernsterno
ติดต่อสอบถามพูดคุยต่อรองราคาก่อนได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 03 Mar 2019 13:18
by fernsterno
ท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามก่อนได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 05 Mar 2019 15:30
by fernsterno
จะซื้อหรือเช่าหากสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 07 Mar 2019 11:52
by fernsterno
หากสนใจจะพูดคุยหรือต่อรองราคากันก่อนได้นะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 09 Mar 2019 08:53
by fernsterno
สงสัยรายละเอียดตรงไหนติดต่อเข้ามาสอบถามได้ก่อนนะครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 10 Mar 2019 13:03
by fernsterno
ยินดีให้สอบถามและพูดคุยต่อรองราคาได้ก่อนครับ

Re: แถวพุทธมณฑลสาย 4 ขายบ้านเดี่ยว 2 ชั้น หมู่บ้านปาริชาติ

Posted: 11 Mar 2019 13:02
by fernsterno
ติดต่อเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะครับ สนใจไม่สนใจไม่ว่ากันครับ