Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Pinklao / Petchkasem / Rama 2 Area » Smart Condo @ Rama 2 » สินเชื่อ-อัตราดอกเบี้ย ของแต่ละธนาคาร... รวบรวมมาไว้ให้แล้วนะคะ

สินเชื่อ-อัตราดอกเบี้ย ของแต่ละธนาคาร... รวบรวมมาไว้ให้แล้วนะคะ Options
1bed@E
Posted: Thursday, August 07, 2008 9:47:07 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสถาบันการเงิน

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสถาบันการเงิน

การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจใช้เวลาเร็วช้าต่างกัน แต่โดยทั่วไป
แล้ว การยื่นกู้จนถึงอนุมัติให้กู้ของสถาบันการเงินในปัจจุบันจะใช้เวลานานประมาณ 10-20 วัน
ทำการ โดยจะมีขั้นตอนการพิจารณาที่คล้ายคลึงกัน คือ

ผู้กู้จะต้องติดต่อขอแบบฟอร์มและยื่นความจำนงขอกู้พร้อมทั้งนำหลักฐานประกอบการขอกู้ให้
ครบตามที่ธนาคารกำหนด จากนั้นในการยื่นกู้ สถาบันการเงินจะเก็บค่าธรรมเนียมประเมินราคา
หลักประกันด้วย (แต่ละแห่งไม่เท่ากัน ) จากนั้นสถาบันการเงินจะไปสำรวจและประเมินราคา
บ้านและที่ดินที่จะนำมาเป็นหลักประกัน จะใช้เวลาประมาณ 2-5 วัน) และสถาบันการเงินจะ
พิจารณาคำขอกู้โดยวิเคราะห์รายได้และหลักประกันของผู้กู้ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ และจะแจ้งผล
การขอกู้ ให้ผู้กู้ทราบภายใน 5-10 วัน)

หลักเกณฑ์โดยทั่วไปในการพิจารณาเงินกู้ของสถาบันการเงินต่างๆ จะคล้ายกัน คือ ดูจากความ
สามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ของผู้กู้เอง (เงินรายได้) ว่าสามารถที่จะชำระหนี้ได้ตลอดระยะ
เวลากู้หรือไม่ และจากหลักทรัพย์ที่ผู้กู้นำมาเป็นหลักประกัน ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถชำระหนี้ได้
ก็สามารถบังคับเอาจากหลักประกันได้

เมื่อผู้กู้ได้รับแจ้งจากธนาคารว่าได้อนุมัติกู้แล้ว ผู้กู้จะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เพื่อมา
ลงนามในสัญญากู้เงินและสัญญาจำนอง พร้อมทั้งนัดวันไปทำ นิติกรรมจำนองที่สำนักงานที่ดิน

ในกรณีที่ นัดวันแล้ว หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจจะไปดำเนินการตามวันที่นัดไว้ได้ ผู้กู้ก็สามารถ
แจ้งเลื่อนนัด และขอนัดวันทำสัญญากับธนาคารใหม่ได้ โดยในวันจดทะเบียนจำนองที่สำนัก
งานที่ดิน ผู้กู้ ผู้ขาย และเจ้าหน้าที่ของสถาบันการเงินจะไปพร้อมกันที่สำนักงานที่ดิน ที่หลัก
ทรัพย์ตั้งอยู่ในเขต และผู้กู้จะต้องเตรียมเงินค่าจดจำนองจำนวน 0.1% ของวงเงินกู้ และค่าธรรม
เนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ 2% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินของกรมที่ดิน (โดยทั่วไปผู้ขาย
มักจะเป็นผู้จ่าย ยกเว้นจะมีการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย) จากนั้นผู้กู้ก็จะต้องมีภาระใน
การผ่อนชำระเงินงวดทุกเดือน ภายในเวลาที่กำหนด เช่น ก่อนวันสิ้นเดือน ทั้งนี้อาจชำระเป็นเงิน
สด หรือให้ธนาคารหักจากบัญชีเงินฝากของตนก็ได้ ขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินแต่ละแห่ง

นอกจากนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายอีกส่วนที่ผู้กู้ไม่ควรมองข้าม คือค่าปรับต่างๆ เช่น กรณีที่ผู้กู้ต้อง
ต้องการไถ่ถอนคืนก่อนครบเวลาตามสัญญากู้ สถาบันการเงินส่วนใหญ่จะคิดค่าปรับกับผู้กู้ใน
กรณีที่มีการชำระคืนในระยะแรก โดยกำหนดภายใน 2-3 ปีแรกนับจากวันที่ทำสัญญากู้ หาก
ชำระหมดหลังจากนั้น ก็ไม่ต้องเสียเบี้ยปรับ ซึ่งค่าเบี้ยปรับนี้ ธนาคารจะคิดไม่เหมือนกัน โดยทั่ว
ไป ธนาคารพาณิชย์จะคิดประมาณ ร้อยละ 2 ของวงเงินกู้ เช่น กู้เงิน 700,000 บาท หากต้อง
การชำระหนี้หมดภายใน 3 ปี จะต้องเสียเบี้ยปรับจำนวน 14,000 บาท


credit ให้..สถาบันการเงิน..

มาดูข้อดี-ข้อเสียของสินเชื่อแต่ละชนิดกันนะคะ ...!!

สินเชื่อมาตรฐาน ชนิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
สินเชื่อชนิดนี้จะมีอัตราดอกเบี้ยไม่คงที่ตลอดระยะการกู้ โดยปรกติจะมีระยะเวลาการกู้สูงสุดประมาณ 30 ปี
ข้อดี:
หากอัตราดอกเบี้ยลดลง ยอดการชำระคืนเงินกู้ก็จะลดลงตามไปด้วย สามารถชำระคืนเงินกู้ก่อนกำหนดได้ โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถาบันการเงิน)
มีรายละเอียดอื่นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกที่มากกว่า มีความยืดหยุ่น
ข้อเสีย:
หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย (จึงไม่เป็นประโยชน์เมื่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มสูงขึ้น)

สินเชื่อ ชนิดอัตราดอกเบี้ยคงที่
อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ช่วงระยะเวลาตามข้อตกลง สินเชื่อชนิดที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จะช่วยให้ยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณไม่ต้องเพิ่มขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญา อย่างไรก็ตาม คุณจะเสียผลประโยชน์ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยลดลง เพราะยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณจะไม่ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยไปด้วย
ข้อดี:
หากอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น ยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณจะไม่สูงขึ้นตามไปด้วย
ข้อเสีย:
หากอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ยอดการชำระคืนเงินกู้ของคุณจะไม่ต่ำลงตามไปด้วย ไม่มีความยืดหยุ่นมากนัก

สินเชื่อ ชนิดแบบผสม
สินเชื่อชนิดนี้ โดยมากจะเสนออัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงแรกเพื่อดึงดูดลูกค้า อัตราดอกเบี้ยสามารถเป็นได้ทั้งแบบอัตราคงที่หรือแบบมีคงระดับเพดาน แต่อัตราดอกเบี้ยต่ำจะสามารถใช้ได้เพียงช่วงแรกก่อนที่จะต้องเปลี่ยนไปเป็นแบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัว ซึ่งอาจะสูงหรือต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยคงที่เดิมก็ได้
ข้อดี:
โดยมากจะเป็นข้อเสนอที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่สุดในช่วงแรก หากการชำระคืนเงินกู้อยู่ในช่วงที่ใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงแรก จะสามารถลดเงินต้นลงได้อย่างรวดเร็ว
ข้อเสีย:
ยอดการชำระคืนเงินกู้จะเพิ่มขึ้นหลังจากใช้อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวมีคำถาม-คำตอบ ที่พบบ่อยๆ มาเพิ่มเติมค่ะ

ธนาคารจะให้วงเงินกู้จำนวนเท่าไร
ถ้าเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม หรือเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัย โดยทั่วไปธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้ ตั้งแต่ร้อยละ 70-95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละสถาบันการเงิน)

ธนาคารมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาวงเงินกู้
หลักเกณฑ์การพิจารณาวงเงินกู้ ธนาคารจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการกู้ตามลักษณะที่อยู่อาศัย และความสามารถในการผ่อนชำระคืน โดยพิจารณาจากอาชีพ รายได้ และจากมูลค่าหลักประกัน เช่น
- ลักษณะที่อยู่อาศัย กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย เช่น ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างได้แก่บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร) คอนโดมิเนียม หรือเพื่อปลูกสร้าง ปรับปรุง ตกแต่งต่อเติม หรือ Refinance ที่อยู่อาศัย
- คุณสมบัติผู้กู้ เป็นบุคคลธรรมดามีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีรายได้ประจำ หรือประกอบธุรกิจส่วนตัวต้องแสดงรายได้จากธุรกิจที่ชัดเจน ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน
- วงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 80-95 ของราคาประเมินหลักทรัพย์ (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร)
- ระยะเวลาผ่อนชำระต่ำสุด 3 ปี สูงสุด 30 ปี ทั้งนี้อายุของผู้กู้รวมระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 60 ปีสำหรับผู้มีรายได้ประจำ และไม่เกิน 65 ปี สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

หากมีรายได้ประจำที่ไม่เพียงพอในการผ่อนชำระสินเชื่อ จะขอกู้สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านได้หรือไม่
ได้ หากท่านมีผู้กู้ร่วมที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคาร หรือ ยืดระยะเวลากู้ให้นานขึ้น หรือกู้เงินน้อยลง

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการกู้ร่วมอย่างไร
การกู้ร่วมนั้นผู้กู้ร่วมต้องมีความสัมพันธ์กับผู้ขอกู้เช่น เป็นสามีภรรยา พี่น้องท้องเดียวกัน หรือบิดามารดากู้ร่วมกับบุตร ธนาคารไม่จำกัดจำนวนผู้กู้ร่วม และควรให้ผู้กู้ร่วมถือกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ร่วมกันทุกคน

กู้ร่วมกับแฟนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสได้หรือไม่
กรณีเป็นแฟนกันแต่ยังไม่แต่งงานกันไม่สามารถกู้ร่วมได้ ยกเว้นกรณี หมั้นและเตรียมการพร้อมที่จะแต่งงาน
ส่วนในกรณีที่แต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสามารถกู้ได้โดยแสดงหลักฐานอื่นๆ เช่นถ้ามีบุตรให้แสดงใบเกิดที่ระบุชื่อพ่อแม่ หรือทะเบียนบ้านที่แสดงว่าปัจจุบันอยู่ด้วยกัน

ต้องเสียค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขอสินเชื่อหรือไม่ จำนวนเท่าใด
ค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมมีดังนี้
- ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ประมาณ 2,500-5,000. บาท (แต่ละธนาคารเก็บไม่เท่ากัน ชำระ ณ วันที่ยื่นประเมิน หรือยื่นขอกู้)
- ค่าธรรมเนียมจัดการร้อยละ 0.1-1.0 ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
- ค่าปรับกรณีชำระหมดก่อน 3 ปี คิดอัตราร้อยละ 1.5-3 ของวงเงินกู้
- ค่ากรมธรรม์ประกันอัคคีภัย

การเลือกอัตราดอกเบี้ย ควรพิจารณาเลือกอย่างไร
อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดอาจจะไม่ใช่ทางเลือกดีที่สุดเสมอไป เพราะทางเลือกดังกล่าวมักจะอิงตามอัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR ที่อาจสูงขึ้นในอนาคต ผู้กู้ซื้อบ้านควรพิจารณาทางเลือกที่จะให้ประโยชน์สูงสุดในช่วง 3-5 ปีแรก ถ้าผู้กู้มีแนวโน้มไม่ชอบความเสี่ยง ควรเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ แต่หากผู้กู้มีแนวโน้มที่ชอบอัตราดอกเบี้ยต่ำแต่สามารถรับความเสี่ยงได้ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ย MLR สูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยแบบอิงลอยตัวอาจเป็นทางเลือกที่ดีกว่า

หลักฐานที่จะต้องนำไปให้ธนาคารในการกู้เงินมีอะไรบ้าง
ในการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน หรืออาคารชุด สถาบันการเงินมักจะกำหนดให้ผู้ขอกู้ จะต้องนำหลักฐานต่างๆต่อไปนี้ โดยครบถ้วน ได้แก่
1) หลักฐานประจำตัว ได้แก่
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
ทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตร
สำเนาเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
2) หลักฐานเกี่ยวกับรายได้ ได้แก่
ก. ผู้มีรายได้ประจำ
- ใบรับรองเงินเดือน, Slip เงินเดือน หรือหลักฐานการรับ/จ่ายเงินเดือนจากนายจ้าง
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีที่เข้าเงินเดือน)
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก เงินออมที่อื่น
ข. ผู้มีอาชีพอิสระ
- สำเนาทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 30 วัน
- รายชื่อผู้ถือหุ้น
- บัญชีเงินฝาก พร้อม statement บัญชีเงินฝากกระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
- หลักฐานรายได้หรือทรัพย์สินอื่นๆ
- รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของคู่ค้า
3) หลักฐานเกี่ยวกับหลักทรัพย์และการซื้อขาย
สำเนาโฉนดที่ดิน หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
- แผนที่แสดงทำเลที่ตั้งของที่ดินหลักประกัน
- สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสัญญามัดจำ
- ถ้าเป็นการซื้อห้องชุด ต้องมีสำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอาคารชุด รายละเอียดทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนกลาง
4) หลักฐานอื่นๆ
กรณีขอกู้เพื่อการปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร ต้องมี
- แบบก่อสร้างอาคาร
- หนังสืออนุญาตปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
- หนังสือสัญญาจ้างปลูกสร้างหรือต่อเติมอาคาร
กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ต้องมี
- สัญญากู้เงิน และสัญญาจำนองจากสถาบันการเงินเดิม
- statement การผ่อนชำระค่างวด ใน 6-12 เดือนสุดท้าย
กรณีมีผู้กู้ร่วม จะต้องมีหลักฐานส่วนตัว และหลักฐานรายได้ของผู้กู้ร่วมด้วย


ฝากไว้สำหรับผู้จะกู้เงินกับธนาคารค่ะ..

จำไว้ว่า...ธนาคารไม่ต้องการยึดบ้าน หรือยึดหลักทรัพย์ใด ๆ ของลูกหนี้เลยนะคะ (ไม่เหมือนพวกเงินกู้นอกระบบ หรือขายฝาก พวกนี้เขายึดหลักทรัพย์ลูกหนี้อย่างเดียว)
ธนาคารหวังแต่ "ดอกเบี้ย" เป็นสำคัญค่ะ เพราะรายได้หลักของธนาคารมาจากดอกเบี้ย การยึดหลักทรัพย์ลูกหนี้เป็นทางออกสุดท้ายที่ธนาคารไม่ค่อยอยากทำ เพราะมันยุ่งยาก
ต้องขึ้นโรงขึ้นศาล แล้วนำมาขายทอดตลาด ..เสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย..ค่ะ

ที่กล่าวมานี้ไม่ได้สนับสนุนให้คนเป็นหนี้นะคะ แต่ถ้า(จำต้อง)เป็นหนี้แล้ว ควรคิด-ควรทำอย่างไร?? เพื่อจัดการกับหนี้นั้น ๆ ให้ทุกข์น้อยที่สุดค่ะ Smile
ที่มา..กรมที่ดิน
มาตรการสนับสนุนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๑
http://www.dol.go.th/lo/smt/article/march-51/article14.pdf

แนวทางปฏิบัติในการลดค่าธรรมเนียมตามมาตรการสนับสนุนการซื้อขาย อสังหาริมทรัพย์ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 22 เมษายน 2551
http://www.dol.go.th/lo/smt/practice/may-51/11887.pdf
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อบ้านบัวหลวง

วัตถุประสงค์ในการกู้-วงเงินกู้
- เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้านใหม่และบ้านมือสอง (บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ห้องชุด ที่ดินเปล่า) ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- เพื่อปลูกสร้าง,ต่อเติม และซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- เพื่อซื้อบ้านในโครงการบ้านจัดสรร ที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางด้านการเงินหรือเป็นพันธมิตร โดยให้เงื่อนไขการกู้พิเศษ กว่าลูกค้าทั่วไปอาทิ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ให้วงเงินกู้ 95% ของราคาซื้อขาย
- รีไฟแนนซ์ ให้วงเงินกู้สูงสุดเท่ากับภาระหนี้เดิมแต่ไม่เกิน 80% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
- ระยะเวลากู้ สูงสุด 30 ปี พร้อมทางเลือกในการผ่อนชำระเงินกู้ตามความต้องการ

อัตราดอกเบี้ย
1.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่-บ้านมือสอง เพื่อปลูกสร้าง ต่อเติม-ตกแต่ง-ซ่อมแซมบ้านและรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยมี 3 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1 ปี = 4.50%
ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี แบบขั้นบันได
- ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ย = 5.75%
- ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย = 6.00%
ทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ยอิงอัตราลอยตัว 1-3 ปีแรก = MLR-1.00%
หลังจากนั้นทุกทางเลือกคิดอัตรา MLR ตลอดอายุสัญญา (ยกเว้นที่ดินเปล่า คิดอัตรา MLR+1% ตลอดอายุสัญญา)

2.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านในโครงการจัดสรรที่ธนาคารให้การสนับสนุน (Post Finance) อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติแต่ละโครงการ

3.สินเชื่อเพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารกรุงเทพสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยมี 3 ทางเลือก ดังนี้
ทางเลือกที่ 1 อัตราดอกเบี้ย คงที่ 1 ปี = 4.25%
ทางเลือกที่ 2 อัตราดอกเบี้ย คงที่ 2 ปี แบบขั้นบันได
- ปีที่ 1 = 5.50%
- ปีที่ 2 = 5.75%
ทางเลือกที่ 3 อัตราดอกเบี้ย อิงอัตราลอยตัว ปีที่ 1-3 = MLR- 1.25%
หลังจากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.75% ตลอดอายุสัญญา

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่สมัครทำประกันคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์เต็มวงเงิน และระยะเวลากู้จะได้รับสิทธิพิเศษ อัตราดอกเบี้ยปีแรก ลดลงอีก 0.25% ต่อปี จากอัตรา ดอกเบี้ยปกติ (ปัจจุบัน MLR = 7.00%, MOR = 7.25%, MRR = 7.50% ณ วันที่ 28 มิ.ย.2550)

ทางเลือกในการผ่อนชำระเงินกู้
ในการผ่อนชำระเงินกู้ธนาคารกรุงเทพให้เลือกผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี และเลือกการผ่อนชำระได้ 2 ทางเลือก คือ การผ่อนชำระแบบคงที่ หรือ การผ่อนชำระแบบขั้นบันได โดยเลือกให้เหมาะกับแผนการเงินของท่าน

ทางเลือกแรก คือ การผ่อนชำระสินเชื่อแบบคงที่ ผู้กู้จะต้องชำระคืนสินเชื่อเฉลี่ยเป็นจำนวนเงินเท่าๆ กันในแต่ละเดือน ตามระยะเวลาของสัญญากู้ ท่านจะสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายประจำได้สะดวก และช่วยลดเงินต้นได้มากในช่วงแรก ของสัญญา
** ผ่อนคงที่ตามอัตราที่ธนาคารกำหนด **

ทางเลือกที่สอง คือ การผ่อนชำระแบบ ‘ขั้นบันได’ ซึ่งยอดผ่อนชำระรายเดือนจะขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยคงที่ และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว วิธีนี้ท่านจะผ่อนชำระค่างวดรายเดือนน้อยในช่วงระยะดอกเบี้ยคงที่ และยอดผ่อนชำระ จะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามอัตราที่ธนาคารกำหนด การเลือกผ่อนชำระวิธีนี้จะช่วยท่านลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงแรกของการ มีบ้านใหม่
** ผ่อนแบบขั้นบันได คงที่ 1 ปี ปีที่ 1 อัตรา 4.5% หลังจากนั้น ผ่อนชำระตามอัตราที่ธนาคารกำหนด **

ค่าใช้จ่ายในการกู้
- ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน = 2,500 บาท
- ค่าธรรมเนียมจัดการสินเชื่อ = จัดการสินเชื่อ 0.5% ของวงเงินกู้ ยกเว้น อาคารพาณิชย์ คิด 0.75% และที่ดินเปล่า คิด 1% ของวงเงินกู้
- กรณีชำระหมดก่อน 3 ปี คิดค่าปรับ = 2% ของวงเงินกู้

เอกสารประกอบการกู้

1.เอกสารของผู้ขอสินเชื่อและคู่สมรส (พนักงานหรือข้าราชการ)
-------------------------------------------------------------------------------------------
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ทะเบียนบ้าน
- ทะเบียนสมรส หรือใบหย่า หรือใบมรณบัตร

2.เอกสารแสดงฐานะทางการเงิน

- เอกสารรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานของท่าน
- หลักฐานการจ่ายเงินเดือน (ถ้ามี)
- หรือ บัญชีเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
- บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการย้อนหลังหกเดือน
- หรือหลักฐานสินทรัพย์อื่น ๆ (สังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์) เช่น ทะเบียนรถยนต์, โฉนดที่ดิน ฯลฯ
- หรือ หลักฐานการครอบครองทรัพย์สินอื่น เช่น พันธบัตรหรือหุ้น ฯลฯ

3.หลักประกันการขอสินเชื่อ

- โฉนดที่ดิน
- และเอกสารสัญญาซื้อ-ขาย
- และเอกสารหลักฐานการชำระเงินดาวน์

4.ภาระหนี้สินปัจจุบัน (ถ้ามี)

- สัญญากู้ยืมเงิน/ สัญญาเช่าซื้อ
- สัญญาจำนอง
- เอกสารหลักฐานการชำระหนี้ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา

ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติเงินกู้
1.ยื่นคำขอสินเชื่อที่สาขาของธนาคารสาขาใดก็ได้ที่สะดวกที่สุด เจ้าหน้าที่ธนาคารจะพิจารณาสินเชื่อเบื้องต้นจากข้อมูลของท่าน เช่น รายได้ ค่าใช้จ่ายครอบครัว หนี้สินอื่นๆ เพื่อประมาณความสามารถในการผ่อนชำระเงินกู้ ท่านสามารถรับทราบผลการพิจารณาสินเชื่อ ในเบื้องต้น ณ วันที่ท่านยื่นคำขอสินเชื่อ ธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้จากราคาประเมินของหลักประกัน เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา แจ้งผลอนุมัติสินเชื่อ ท่านควรยื่นเอกสารประกอบการขอสินเชื่อให้ครบถ้วน

2.เจ้าหน้าที่สาขาธนาคารจะส่งใบคำขอสินเชื่อของท่าน พร้อมเอกสารประกอบคำขอสินเชื่อ ไปที่ศูนย์สินเชื่ออุปโภคบริโภค เพื่อพิจารณา อนุมัติสินเชื่อ โดยพิจารณา
- วัตถุประสงค์ในการขอสินเชื่อ
- คุณสมบัติผู้ขอกู้
- ความสามารถในการผ่อนชำระสินเชื่อ
- ประเภทและมูลค่าของหลักประกัน

3.การนัดหมายเพื่อประเมินหลักประกัน เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะติดต่อท่านเพื่อนัดหมายเข้าไปประเมินมูลค่าหลักประกัน ตามวันและเวลา ที่ท่านสะดวก โดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ส่วนประเมินหลักทรัพย์จะติดต่อท่านภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ท่านได้ยื่นใบคำขอสินเชื่อที่สาขา

4.ธนาคารจะติดต่อและแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้ท่านทราบ ภายใน 14 วันทำการ นับจากวันที่ลูกค้ายื่นใบคำขอสินเชื่อ เพื่อเตรียมนัดวันทำสัญญา

5.หากท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารจะนัดหมายท่านเพื่อทำสัญญากู้เงิน สัญญาจดจำนอง ณ.กรมที่ดินในเขตท้องที่ที่โฉนดที่ดิน หรือ หลักประกันจดทะเบียนไว้ กรณีมีผู้กู้ร่วม หรือผู้ค้ำประกัน ท่านควรจะต้องนัดหมายให้บุคคลเหล่านั้นมาร่วมลงนามในสัญญาทุกฉบับ

6.ท่านควรเตรียมค่าใช้จ่ายที่เตรียมในวันทำสัญญาเงินกู้ คือ ค่าจดจำนอง ค่าเบี้ยประกันคุ้มครองเครดิต ค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ ธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในวันที่นัดหมาย


สอบถามเพิ่มเติมบัวหลวงโฟน โทร. 1333 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ 0-2645-5555
http://www.bangkokbank.com


หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

1bed@E
Posted: Thursday, August 07, 2008 11:14:13 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ก. สินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
บริการสินเชื่อกรุงไทยเคหะ ให้คุณมีบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำ
ข. สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
เพียงหน่วยงานต้นสังกัดของท่าน ทำข้อตกลงใช้สินเชื่อสวัสดิการที่อยู่อาศัยกับธนาคาร ท่านจะสามารถเป็นเจ้าของบ้านในอัตราดอกเบี้ยต่ำพิเศษ พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นอีกมากมาย
ค. สินเชื่อสำหรับซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคาร [สินเชื่อซื้อบ้านมือสอง] - ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารนะคะ -
ง. สินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุข [สินเชื่อตกแต่ง-ต่อเติม-ซ่อมแซมบ้าน] - ขอข้อมูลเพิ่มเติมจากธนาคารนะคะ -

ก. สินเชื่อกรุงไทยเคหะทรัพย์ทวี [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
ประเภทบริการ
- เพื่อซื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และ อาคารชุด
- เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
- เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
- เพื่อไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย
กรณีทั่วไป
แบบที่ 1 คงที่ 1 ปี 4.25% ต่อปี หลังจากนั้น MLR-0.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.0% ต่อปี)
แบบที่ 2 คงที่ 1 ปี 4.0% ต่อปี หลังจากนั้น MLR% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.0% ต่อปี)

กรณีโครงการที่ธนาคารสนับสนุนทางการเงิน
แบบที่ 1 คงที่ 1 ปี 4.0% ต่อปี หลังจากนั้น MLR-0.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.0% ต่อปี)
แบบที่ 2 คงที่ 1 ปี 3.75% ต่อปี หลังจากนั้น MLR% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.0% ต่อปี)
เงื่อนไขการให้บริการ

เงื่อนไขการให้บริการ
กรณีทั่วไป
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ 90%
อาคารชุด 80%
กรณีจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไปกู้ได้สูงสุด 70%

กรณีโครงการที่ธนาคารสนับสนุนทางการเงิน
ทุกกรณีกู้ได้สูงสุด 100%
กรณีจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไปกู้ได้สูงสุด 70%

ระยะเวลากู้สูงสุด
30 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
- เป็นผู้มีเงินเดือน หรือ รายได้ประจำที่แน่นอน หรือ มีฐานะมั่นคงเพียงพอที่จะชำระหนี้เงินกู้
- ต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
- อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้วไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้ร่วมให้ใช้อายุต่ำสุดเป็นเกณฑ์
- ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัว

สิทธิพิเศษ
สำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการที่ธนาคารสนับสนุนทางการเงิน ท่านจะได้รับสิทธิยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินราคา เพียงท่านใช้บริการกับธนาคารควบคู่ไปด้วย ดังนี้
1.บัตรATM หรือVISA Debit ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี ปีแรก
2.บัตรเครดิตกรุงไทย (KTC) ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปีตลอดชีพ
3.ทำประกันอัคคีภัย 3 ปี รับส่วนลดพิเศษ 17%
4.ชำระค่าบริการสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา,ไฟฟ้า,โทรศัพท์ หรือ Internet Banking (เลือกใช้ 2 รายการ)
5.แถมฟรี!!!ประกันภัยโจรกรรม หรือ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงถึง 1.0 ล้านบาท และ เมื่อใช้ประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ MRTA รับฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 3 รายการ ได้แก่ บริการช่วยเหลือฉุกเฉินที่บ้าน,บริการข้อมูลตาม Life Style และ บริการช่วยเหลือทางการแพทย์

เอกสารประกอบการขอกู้
- เอกสารส่วนบุคคลของผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/คู่สมรส ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ทะเบียนสมรส เป็นต้น
- เอกสารการซื้อขาย ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ได้แก่ สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือ เอกสารสิทธิ์ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง และ แบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง(แบบพิมพ์เขียว) ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่จะซื้อ
- เอกสารหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / คู่สมรส ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน สำเนารายการบัญชีเงินฝาก(Statement) เป็นต้น


ข. สินเชื่อสวัสดิการข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
ประเภทบริการ
- เพื่อซื้อบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ และ อาคารชุด
- เพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
- เพื่อปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย
- เพื่อไถ่ถอนหนี้ที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่น

อัตราดอกเบี้ย
กรณีทั่วไป
ทางเลือกที่ 1
- คงที่ 1 ปี 4.00% ต่อปี
- หลังจากนั้น MLR-0.50% ต่อปี
ทางเลือกที่ 2
- คงที่ 1 ปี 3.75% ต่อปี
- หลังจากนั้น MLR -0.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.00% ต่อปี)

กรณีโครงการที่ธนาคารสนับสนุนทางการเงิน
ทางเลือกที่ 1
- คงที่ 1 ปี 3.75% ต่อปี
- หลังจากนั้น MLR -0.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.00% ต่อปี)
ทางเลือกที่ 2
- คงที่ 1 ปี 3.50% ต่อปี
- หลังจากนั้น MLR -0.25% ต่อปี (ปัจจุบัน MLR เท่ากับ 7.00% ต่อปี)

กรณีโครงการที่ธนาคารสนับสนุนทางการเงิน
คิดอัตราดอกเบี้ยโดยบวกส่วนต่างจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่หน่วยงานได้รับจากธนาคาร
เงื่อนไขการให้บริการ

วงเงินกู้สูงสุด
บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ อาคารชุด กู้ได้สูงสุด 100%
อากรณีจัดหาที่อยู่อาศัยที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่ 10.0 ล้านบาทขึ้นไปกู้ได้สูงสุด 70%

ระยะเวลากู้สูงสุด
30 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้และผู้กู้ร่วม
- ต้องเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำของหน่วยงานราชการ พนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
- อายุของผู้กู้ เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้แล้วไม่เกิน 60 ปี กรณีกู้ร่วมให้ใช้อายุต่ำสุดเป็นเกณฑ์
- ต้องไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน หรือ มีหนี้สินล้นพ้นตัว
- หน่วยงานต้นสังกัดต้องมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันกับธนาคารในการให้สิทธิกู้เงินเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการ หรือ พนักงานในสังกัด รวมทั้งต้องมีการหักเงินเดือนนำส่งเพื่อชำระหนี้เงินกู้ให้กับธนาคาร

สิทธิพิเศษ
- กรณีกู้สินเชื่อกรุงไทยเพิ่มสุขเพื่อชำระเบี้ยประกันชีวิตคุ้มครองหนี้ที่อยู่อาศัย ( MRTA) ให้กู้ได้สูงสุด เมื่อรวมกับยอดหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้วไม่เกิน 110% ของราคาประเมิน หรือ ราคาซื้อขายจริงแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า คิดอัตราดอกเบี้ย MLR-0.50%
- ยกเว้น ค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักทรัพย์ สำหรับโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนทางการเงิน

เอกสารประกอบการขอกู้
- เอกสารส่วนบุคคลของผู้กู้/ผู้กู้ร่วม/คู่สมรส ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ ทะเบียนสมรส เป็นต้น
- เอกสารการซื้อขาย ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ได้แก่ สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน หรือ เอกสารสิทธิ์ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง และ แบบแปลนอาคารที่จะปลูกสร้าง(แบบพิมพ์เขียว) ภาพถ่ายที่อยู่อาศัยที่จะซื้อ
- เอกสารหลักฐานแสดงรายได้ของผู้กู้ / ผู้กู้ร่วม / คู่สมรส ได้แก่ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน สำเนารายการบัญชีเงินฝาก(Statement) เป็นต้น


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือกรุงไทยโฟน 1551
หรือที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ http://www.ktb.co.th
หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

1bed@E
Posted: Thursday, August 07, 2008 11:37:01 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ก. สินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษ [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
ข. สินเชื่อเคหะทวีสุข [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่] เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ แบบผ่อนชำระรายเดือน


ก. สินเชื่อเคหะดอกเบี้ยพิเศษ [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
ประเภทของสินเชื่อ
สินเชื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง รีไฟแนนซ์ ( REFINANCE) ทั้ง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุดพักอาศัย หรืออยากลงทุนปลูกเอง

วงเงินกู้สูงสุด
วงเงินแยกตามประเภทหลักประกัน ดังนี้
- บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุดพักอาศัย กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80% ของราคาประเมินธนาคารฯ (ห้องชุดอาศัยที่มีราคาประเมินธนาคารฯ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ในกรณีที่มีราคาประเมินธนาคารฯ ต่ำกว่า 500,000 บาท กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินธนาคารฯ)

ระยะเวลากู้
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี แต่เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยคงที่พิเศษตามประกาศของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ เก็บวงเงินละ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมประเมิน ราคาหลักประกัน เก็บรายละ 2,500 บาท บวก VAT 7% รวมเป็เงิน 2,675 บาท
- ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมสัญญา และ / หรือ จดทะเบียนสิทธิ์ หลักประกันในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้ บวก VAT 7% เก็บขั้นต่ำรวม 1,070 บาท สูงสุดรวมไม่เกิน 3,210 บาท
- ค่าเบี้ยปรับในกรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดภายในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดที่ 2% ของวงเงินกู้ตามสัญญา
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจงวดงานการก่อสร้างครั้งละ 1,000 บาท บวก VAT 7% เก็บขั้นต่ำรวม 1,070 บาท (กรณีปลูกสร้างที่อยู่อาศัย)

เอกสารประกอบการยื่นกู้
1. เอกสารสำคัญส่วนตัว(พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) ของผู้กู้ และผู้ร่วมกู้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/ ข้าราชการ
- สำเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
- สำเนาทะเบียนบ้าน
- สำเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต)
2. เอกสารแสดงรายได้
กรณีทำงานประจำ
- หนังสือรับรองรายได้/เงินเดือน หรือสลิปเงินเดือน หรือบัญชีเงินฝาก ที่มีเงินเดือนเข้าบัญชีทุกเดือน
- บัญชีเงินฝากอื่น (ถ้ามี)
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
- สำเนาการจดทะเบียนการค้า/ กระทรวงพาณิชย์
- Statement การเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
3. เอกสารเกี่ยวกับหลักประกัน
- สำเนาโฉนดที่ดินหรือหนังสือแสดง กรรมสิทธ์ พร้อมสารบัญด้านหลังทุกหน้า (ขนาดเท่าตัวจริง)
- สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินที่ทำที่ สำนักงานที่ดิน (ท.ด.13) (กรณีซื้อบ้านมือสอง หรือ Refinance)
- สำเนาสัญญาจะซื้อขาย (กรณีซื้อบ้าน)
- ใบเสร็จรับเงิน 12 งวด หรือ Statement ผ่อนชำระ 12 งวด (ต้องผ่อนชำระ ตรงตามเงื่อนไข) และสำเนาสัญญาเงินกู้ สถาบันการเงินเดิม (กรณี Refinance)
- แผนที่สังเขปที่ตั้งหลักประกัน
- สำเนาในเสร็จรับเงินของการผ่อนดาวน์ (ถ้ามี)
- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารและแบบก่อสร้างอาคารที่ได้รับอนุญาต และสัญญา


ข. สินเชื่อเคหะทวีสุข [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ แบบผ่อนชำระรายเดือน ในกรณีที่คุณต้องการสินเชื่อ เพื่อการซื้อบ้าน อาคารพานิชย์ หรือห้องชุดที่พักอาศัย สินเชื่อเคหะเพิ่มทรัพย์ เหมาะสำหรับบุคคลทุกกลุ่มที่ต้องการซื้อบ้านสร้างฐานในอนาคตให้กับตนเองและครอบครัว

ประเภทของสินเชื่อ
เงินกู้ผ่อนชำระรายเดือนอเนกประสงค์

วงเงินกู้สูงสุด
วงเงินกู้แยกตามประเภทหลักประกันดังนี้
- บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุดพักอาศัย* กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคาประเมินธนาคารฯ (ห้องชุดอาศัยที่มีราคาประเมินธนาคารฯ ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ในกรณีที่มีราคาประเมินธนาคารฯ ต่ำกว่า 500,000 บาท กำหนดวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70% ของราคาประเมินธนาคารฯ)
- อาคารพาณิชย์กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 75% ของราคาประเมินธนาคารฯ
- หลักประกันดังกล่าวจะต้องปลอดภาระเป็นของตนเอง โดยมีการใช้ประโยชน์อยู่ด้วย เช่น อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการ เป็นต้น

ระยะเวลากู้
กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30 ปี แต่เมื่อรวมระยะเวลากู้กับอายุผู้กู้ จะต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย
ติดตามประเภทหลักประกันดังนี้
- บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และห้องชุดพักอาศัย คิด MLR ต่อปี
- อาคารพาณิชย์ คิด MLR + 1% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นกู้ เก็บวงเงินละ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมประเมิน ราคาหลักประกัน เก็บรายละ 2,500 บาท บวก VAT 7% รวมเป็นเงิน 2,675 บาท
- ค่าธรรมเนียมการทำนิติกรรมสัญญา และ / หรือ จดทะเบียนสิทธิ์ หลักประกันในอัตรา 0.05% ของวงเงินกู้ บวก VAT 7% เก็บขั้นต่ำรวม 1,070 บาท สูงสุดรวมไม่เกิน 3,210 บาท
- ค่าเบี้ยปรับใช้กับเงินกู้สัญญา ในกรณีชำระหนี้เสร็จสิ้นก่อนกำหนดภายในช่วง 3 ปีแรก นับจากวันทำสัญญา คิดที่ 2% ของเงินกู้ตามสัญญา ยกเว้น O/D ที่ต่อวงเงินปีต่อปี
- ค่าธรรมเนียมในการดูแลรักษาวงเงิน O/D ปีละ 2,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมในการตรวจงวดงานการก่อสร้างครั้งละ 1,000 บาท บวก VAT 7% เก็บขั้นต่ำรวม 1,070 บาท (ถ้ามี)

หมายเหตุ: ธนาคารฯ ของสงวนสิทธิ์การพิจารณาสินเชื่อโดยอยู่ในดุลพินิจของธนาคารฯ และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย โทร 0-2296-4323-29, 0-2296-4640-60 Call Center 1572
http:// www.krungsri.com


หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

1bed@E
Posted: Thursday, August 07, 2008 11:52:46 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ก. สินเชื่อบ้าน ผ่อนตามการเติบโตของรายได้ TMB STEP [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
ข. สินเชื่อบ้านผ่อนสบาย [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]


ก. สินเชื่อบ้าน ผ่อนตามการเติบโตของรายได้ TMB STEP
ชีวิตเริ่มต้นที่บ้านหลังใหญ่ก็ได้ เพราะธนาคารเข้าใจความต้องการลึก ๆ ของคนที่ คิดจะมีบ้าน ธนาคารจึงออกแบบ TMB STEP แพ็คเกจที่ทำให้คุณเป็นเจ้าของบ้านได้ตรงกับใจ ด้วยการเริ่มต้นผ่อนจากน้อยไปมาก ตามการเติบโตของรายได้ พร้อมข้อเสนอที่ใครก็เป็น เจ้าของบ้านในฝันได้

จุดเด่นของบริการ
- สบายใจ กับการเริ่มต้นผ่อนที่น้อยกว่าปกติ 20%
- ผ่อนสบาย ๆ นานสูงสุดถึง 35 ปี
- ตามใจคุณ กำหนดวันชำระได้ด้วยตัวคุณเอง
- เพิ่มความพอใจสูงสุด ด้วยสิทธิพิเศษวงเงินกู้เพื่อตกแต่งบ้าน

ลักษณะบริการ
สามารถกู้เพื่อซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง ทาวน์เฮาส์ ห้องชุด คอนโดมิเนียม ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง

วงเงินสินเชื่อ
วงเงินอนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ
ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 35 ปี (ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี)

อัตราดอกเบี้ย
โปรแกรมสินเชื่อ “บ้านผ่อนสบาย”
+ ปีที่ 1 MLR – 2.00% ต่อปี
+ ปีที่ 2 MLR – 0.50% ต่อปี
+ ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR – 0.25% ต่อปี ี

โปรแกรมสินเชื่อ “Premier Housing Loan”
+ ปีที่ 1 MLR – 2.00% ต่อปี
+ ปีที่ 2 MLR – 1.00% ต่อปี
+ ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR – 0.25% ต่อปี

กรณีขอกู้ระยะยาว ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 35 ปี
+ คิดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มจากอัตราปกติ 0.25% – 0.50% ต่อปี สำหรับ 3 ปีแรก

หลักประกัน
จดทะเบียนจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่ออยู่อาศัยกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือผู้กู้ร่วม เป็นประกัน

วิธีการผ่อนชำระ
TMB STEP ผ่อนชำระต่อเดือนน้อยกว่าการผ่อนชำระอัตราเดียวตลอดสัญญากู้เงิน + ปีที่ 1 น้อยกว่า 20%
+ ปีที่ 2 น้อยกว่า 15%
+ ปีที่ 3 น้อยกว่า 10%
+ ปีที่ 4 น้อยกว่า 5%
+ ปีที่ 5 เท่ากับการผ่อนชำระอัตราปกติ
+ ปีที่ 6 เป็นต้นไป มากกว่า 5%

สิทธิพิเศษเพิ่มเติมสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อเพื่อคุ้มครองชีวิตผู้กู้ (TMB CARDIF HAPPY LOAN)
- สินเชื่อสำหรับตกแต่งที่อยู่อาศัย

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้ของผู้กู้
- สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
- สลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า) เท่าขนาดจริง
- เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)
+ สัญญาจะซื้อจะขาย
+ สำเนาใบจอง
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
+ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือ สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล)
+ สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน

หมายเหตุ
1. หลักเกณฑ์เงื่อนไขสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้ TMB STEP ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้
- ลูกค้าต้องซื้อที่อยู่อาศัยกับโครงการที่เป็นพันธมิตรกับธนาคารฯ หรือ
- ลูกค้าขอใช้สินเชื่อเพื่อคุ้มครองชีวิตผู้กู้ TMB Cardif Happy Loan โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
+ วงเงินประกันชีวิตไม่ต่ำกว่า 50% ของวงเงินกู้
+ ระยะเวลาการทำประกันชีวิต ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
2. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ของธนาคาร


ข. สินเชื่อบ้านผ่อนสบาย [สินเชื่อซื้อบ้านใหม่]
บ้านหลังใหม่ หรือ บ้านหลังเก่า กับฝันที่เป็นจริง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่เลือกได้ตามต้องการ

จุดเด่นของบริการ
สามารถกู้เพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม ปลูกสร้างที่อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเอง

วงเงินกู้
วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคารฯ แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

ระยะเวลาผ่อนชำระ
สูงสุดไม่เกิน 30 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี กรณีกู้เพื่อซื้อคอนโดมิเนียม สูงสุดไม่เกิน 25 ปี ทั้งนี้ อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 65 ปี

อัตราดอกเบี้ย
กรณีลูกค้าไม่ซื้อประกันชีวิต
ปีที่ 1 MLR - 2.00 % ต่อปี
ปีที่ 2 MLR - 0.50 % ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR - 0.25 % ต่อปี

กรณีลูกค้าซื้อประกันชีวิต
ปีที่ 1 MLR - 2.25 % ต่อปี
ปีที่ 2 MLR - MLR - 0.50 % ต่อปี
ปีที่ 3 เป็นต้นไป MLR - 0.25 % ต่อปี

ค่าธรรมเนียม
- ยกเว้นค่าธรรมเนียมวิเคราะห์โครงการ (Front End Fee)
- ค่าธรรมเนียมในการสำรวจและประเมินหลักทรัพย์ เรียกเก็บตามระเบียบธนาคารฯ
- ค่าธรรมเนียมชำระคืนเงินต้นทั้งหมดก่อนกำหนด (Prepayment Fee) เรียกเก็บตามระเบียบธนาคารฯ

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้ของผู้กู้
- สำเนาบัตรประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน
- สลิปเงินเดือนต้นฉบับของเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
- สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
- สำเนาโฉนดที่ดิน (ทุกหน้า) เท่าขนาดจริง
- เอกสารประกอบวัตถุประสงค์ในการขอกู้ (ถ้ามี)
+ สัญญาจะซื้อจะขาย
+ สำเนาใบจอง
- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว มีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
+ สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียน หรือ สำเนาทะเบียนการค้า และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (กรณีนิติบุคคล)
+ สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจย้อนหลัง 6 เดือน


สอบถามรายละเอียด ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
TMB Phone Banking โทร. 1558 เว็บไซต์ http://www.tmbbank.com


หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

1bed@E
Posted: Thursday, August 07, 2008 1:42:35 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
Arrow ขอโทษด้วยนะคะ ..สงสัยวันนี้จะ post ไม่หมด.. ไงก็จะทยอยลงนะคะ

หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

ball_stc
Posted: Thursday, August 07, 2008 2:49:25 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Lumpini Ville Bangkhae Moderator

Joined: 24/12/2007
Posts: 1,426

ดีมากเลยครับ ขอบคุณมากสำหรับข้อมูลดีๆครับ
ผมขออนุญาติ Sticky กระทู้นี้ไว้เลยนะครับ ถ้าคุณ 1bed@E จะเอาความรู้มาเผยแพร่ ก็ลงไว้ที่นี่ได้เลยนะครับ


Very Happy Very Happy Very Happy

khowit
Posted: Thursday, August 07, 2008 10:25:13 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 24/12/2007
Posts: 349
Location: Not Now
1bed@E wrote:
Arrow ขอโทษด้วยนะคะ ..สงสัยวันนี้จะ post ไม่หมด.. ไงก็จะทยอยลงนะคะขอบคุณ คุณ 1bed@E มากเลยนะครับ

ข้อมูลมีประโยชน์มากเลยครับ

1bed@E
Posted: Thursday, September 04, 2008 11:51:43 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
..ต้องขอโทษเพื่อนสมาร์ททุกคนด้วยนะคะ.. ที่ว่าจะ post ต่อ ..คงจะยากสักนิดแล้วล่ะค่ะ
เพราะแบงค์มีการปรับกลยุทธ์กันใหม่ ตามความผันผวนของเหตุการณ์บ้านเมือง ..คงต้องรอ
ข้อมูล update ก่อนนะคะ Exclamation


หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

khowit
Posted: Friday, September 05, 2008 9:10:44 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 24/12/2007
Posts: 349
Location: Not Now

รับทราบครับผม

คุณพี่ 1bed@E
1bed@E
Posted: Wednesday, November 05, 2008 2:55:15 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
ก่อนอื่นขอออกตัวว่า ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับธนาคารใด ๆ เลยนะคะ

แต่จากที่รวบรวมแล้วศึกษาเงื่อนไขของแต่ละธนาคารมาพอสมควร ..คงใช้บริการของ scib
ด้วยเหตุผลของเงื่อนไขและดอกเบี้ยพิเศษ

....>> ต้องขอโทษด้วยจริง ๆ ที่ไม่มีเวลารวบรวม หรือ update เพิ่มเติมให้ เพราะช่วงนี้งานยุ่งมากค่ะ
(มิใช่แก้ตัวนะคะ..)

เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ คนใด ..มีความเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมก็แวะมา share กันนะคะ

หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

O
Posted: Tuesday, May 05, 2009 11:34:24 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

อยากมีเงินทุนต้องนี่เลย !!!
สินเชื่อบุคคล (Installment Loan)
SCBT
บริการด้านการเงินจากธนาคาร ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อบุคคล
สำหรับลูกจ้างประจำและเจ้าของกิจการ เป็นสินเชื่อเอนกประสงค์ไม่จำกัดวัตถุประสงค์
สมัครง่าย ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ฐานเงินเดือนหรือรายได้ 20,000 ขึ้นไป
อนุมัติเร็ว สะดวก โดยโอนเงินสดเข้าบัญชีของลูกค้า
เลือกผ่อนเเบบสบายกระเป๋า สูงสุดนาน 12-60 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคิดแบบลดต้นลดดอก
อนุมัติตั้งแต่ 30,000-1,000,000 บาท
*** พิเศษ ฟรีค่าธรรมเนียม

สนใจติดต่อ รายละเอียด
คุณโอ 089-1612330
l3arbie
Posted: Wednesday, July 29, 2009 11:01:22 AM


Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 28/07/2009
Posts: 5
Location: @wOnderLanD
ขอบคุณค่ะ
dramo_123
Posted: Monday, September 07, 2009 11:24:54 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 19/08/2009
Posts: 526
Location: Thailand
เรียนคุณ 1bed@E

ผมมาจากบอร์ดของชาว City home รัชดา-ปิ่นเกล้าคับ พอดีมาเห้นข้อมูลเกี่ยวกัยการกู้เงินของคุณ 1bed@E ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากๆ กับชาว City home รัชดา-ปิ่นเกล้า จึงขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวไปโพสในบอร์ดของ City home รัชดา-ปิ่นเกล้านะคับ

ขอบคุณครับ

(^_^)

#(^0^)# ร่วมกันคนละไม้ คนละมือ เพื่อชุมชนของพวกเรา --- ชุมชนน่าอยู่ได้ด้วยมือเรา @(^f^)@


--------------------------------------------------------------------[b]จงอย่าถาม... ว่าชุมชนแห่งนี้ให้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง...

แต่จงถาม... ว่าท่านได้เคยกระทำสิ่งใด ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนแห่งนี้บ้าง...
1bed@E
Posted: Tuesday, September 08, 2009 8:47:41 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
dramo_123 wrote:
เรียนคุณ 1bed@E

ผมมาจากบอร์ดของชาว City home รัชดา-ปิ่นเกล้าคับ พอดีมาเห้นข้อมูลเกี่ยวกัยการกู้เงินของคุณ 1bed@E ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์มากๆ กับชาว City home รัชดา-ปิ่นเกล้า จึงขออนุญาตนำข้อมูลดังกล่าวไปโพสในบอร์ดของ City home รัชดา-ปิ่นเกล้านะคับ

ขอบคุณครับ

(^_^)ด้วยความยินดีค่ะ คุณ dra_123 แต่ยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ เพราะข้อมูลนี้ post ไว้นานพอควร อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่เห็นนี้จึงไม่ update แล้วค่ะ ปัจจุบันธนาคารได้ปรับอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้องกับกลไกการตลาด คงต้องสอบถามทางธนาคารอีกครั้งนะคะ

ขอบคุณ คุณ dramo_123 ที่แวะมาเยี่ยมเยียน ยินดีต้อนรับเสมอค่ะ Smile

หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

argon E432
Posted: Friday, March 19, 2010 12:53:05 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 15/03/2010
Posts: 301
เกิดมาไม่เคย เป็นหนี้ อ่ะ ครับ พอต้องมาเซ็นต์สัญญา กู้ เงิน แบ้งค์ มือสั่น เลย อ่ะ ครับพี่น้อง ครับ

1bed@E
Posted: Friday, March 19, 2010 9:54:38 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
argon E432 wrote:
เกิดมาไม่เคย เป็นหนี้ อ่ะ ครับ พอต้องมาเซ็นต์สัญญา กู้ เงิน แบ้งค์ มือสั่น เลย อ่ะ ครับพี่น้อง ครับพอรู้ว่าต้องเป็นหนี้ก็สั่นเหมือนกัน แต่สู้ค่ะ Laughing Very Happy
แล้วไม่ทราบว่า คุณ argon E432 เลือกกู้ที่แบงค์ไหนค่ะ Question
หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

argon E432
Posted: Friday, March 19, 2010 10:48:41 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 15/03/2010
Posts: 301
ของผมคงเลือก นครหลวง อ่ะ ครับ ผม เพราะ ดอกเบี้ย ต่ำสุดอ่ะ ครับ วันที่ไปทำเรื่องกู้ที่ โครง การ วันนั้น งมากเลย เพราะ เจ้าหน้าที่ของธนาคาร รุม ซะงงเลย อ่ะ ยังจำไม่ได้เลย อ่ะ ว่า เซ็นของธนาคารไหนไปบ้าง

ที่ติดต่อมาก็มี กรุงศรี CMIB KBANK นครหลวง อ่ะ ครับ

เครียดตั้งแต่ ตอนจองแล้ว อ่ะ เพราะคนในนี้บ่นกันมากเลย อ่ะ เลยว่าจาไม่เอาตอนแรก นอนไม่หลับเป็นอาทิตย์ เลย เลยสุดท้ายต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่เคารพที่สุด คือ พ่อกะ แม่ ครับ สุดท้ายโดนด่า อ่ะ 555

ว่า ยังไม่ทันนับ 1 เลย :)กลัว ซะแล้ว ขอโทษนะ ครับ พ่อ ผมพูดแบบนี้จริงๆ เลยตัดสินใจ เอาก็ เอา วะ เลยทำเรื่องกู้ พอกูผ่านก็เครียดอีก อ่ะ ว่า แล้ว ถ้าเรามาอยู่คอนโด แล้วพ่อกะแม่จาอยู่กะ ใคร เพราะ เค้าอยู่กัน 2 คนอ่ะ ครับ ผมอยู่กะพ่อกะ แม่ คิดในใจ อ่ะ ว่า จาดิ้นรนทำไม ว้า กู บ้านก็มีอยู่ๆ แล้ว

แต่ไม่เป็นไร ครับ เอาก็ เอา เพราะ ว่า จ่ายแต่ละเดือนไม่ได้มากมายอะไร อาจเอา เก็บไว้นอนเล่น เวลา กลับบ้านดึกๆ ก็ได้ จริงๆ กะเอาไว้เล่นฟิตเนส อ่ะ ครับ

หรือใครคิดยังไง กันบ้าง ครับ

ขอโทษนะ ครับ อาจใช้วาจาไม่สุภาพ แต่ พ่อผมพูดแบบนี้จริงๆ

พ่อผม เป็นยิ่งกว่า ซูเปอร์แมน ครับ ไม่มีพ่อผมคงทิ้งไปแล้ว อ่ะ โครงการ นี้ อ่ะ
1bed@E
Posted: Friday, March 19, 2010 3:20:54 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
คุณ argon E432 ค่ะ Very Happy

โดยส่วนตัวก็คิดไว้ว่าจะเป็น SCIB แต่พอไปงานมหกรรมบ้านฯ ที่ผ่านมา ถึงได้ทราบว่ามีหลายแบงค์ที่โครงการนี้เข้าร่วม
นอกเหนือไปจาก SCIB , Kbank อย่างเช่น กรุงเทพ, ธอส. , กรุงศรี , ไทยพาณิชย์ ฯลฯ ค่ะ

เห็นด้วยเหมือนกันค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพที่สุดคือ พ่อกับแม่
ท่านเป็นทั้งแรงบันดาลใจให้เรายามที่คิดฝันอยากจะมีบ้านสักหลัง เป็นกำลังใจให้เรายามที่ท้อแท้เหนื่อยล้ากับอุปสรรคต่าง ๆ
และยังเป็นแบคให้เรายามที่ล้มด้วยค่ะ ...รักพ่อกับแม่ที่สุดเลยล่ะค่ะVery Happyหิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

argon E432
Posted: Friday, March 19, 2010 4:00:07 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 15/03/2010
Posts: 301
ในวันที่เรา ล้ม ก็จาเหลือแค่คน 2 คนที่ยืนดูเราห่างๆ และในวันที่เรา หัวเราะก็ จาเห็นเค้ายืนยิ้มอยู่ ข้างๆ

เนี่ยผมลำบากใจที่สุด ก็ตอนที่ ถ้าไปอยู่คอนโด แล้ว พ่อกะแม่จาอยู่กะใคร คิดหนักน่าดูเลย ครับ เฮ้อ เครียดตลอดเลย อ่ะ กู้ผ่านแล้วแทนที่จาหายเครียด กลับ เครียด เหมือนเดิม อ่ะ
1bed@E
Posted: Friday, March 19, 2010 5:04:15 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 21/06/2008
Posts: 891
Location: SmartCondo@Rama2
argon E432 wrote:
ในวันที่เรา ล้ม ก็จาเหลือแค่คน 2 คนที่ยืนดูเราห่างๆ และในวันที่เรา หัวเราะก็ จาเห็นเค้ายืนยิ้มอยู่ ข้างๆ

เนี่ยผมลำบากใจที่สุด ก็ตอนที่ ถ้าไปอยู่คอนโด แล้ว พ่อกะแม่จาอยู่กะใคร คิดหนักน่าดูเลย ครับ เฮ้อ เครียดตลอดเลย อ่ะ กู้ผ่านแล้วแทนที่จาหายเครียด กลับ เครียด เหมือนเดิม อ่ะท่านมองเห็นจึงสนับสนุนให้เราสั่งสม/สร้าง/มีสมบัติติดตัว เพราะนั่นอาจช่วยสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของลูก

คุณ argon E432 ก็อยู่กับท่านตามปกติที่เป็นอยู่ก็ได้นะคะ แล้วก็เก็บคอนโดไว้นอนเล่นเวลาที่อาจมีกลับบ้านดึกๆ หรือไว้เล่นฟิตเนส อย่างที่ plan เอาไว้
ก็น่าจะช่วยคลายความกังวลไปได้บ้างแล้วอ่ะค่ะ Very Happy
หิริโอตัปปะ เรียกรวมกันว่า "ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาป"
ถือว่าเป็นธรรมะสำคัญ ต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในสังคมนี้มาก เพราะบุคคลที่ไม่ละอายแก่ใจต่อการกระทำผิด ไม่เกรงกลัวต่อผลของการกระทำแล้วนั้น บุคคลนั้นสามารถทำสิ่งเลวร้ายได้ทุกชนิด สามารถสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายให้แก่ตนเอง และผู้คนในสังคมได้ไม่หยุดหย่อน ..เพราะเหตุนี้ โลกนี้ สังคมนี้ ต้องการธรรมะสองข้อนี้ปกป้องคุ้มครอง ฉะนี้แล..

Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.