Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Townhouse / Townhome - ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม » Paholyothin / Viphavadi-Rangsit Area » The Connect 3 Donmuang » ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย

ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัย Options
เจี๊ยบ
Posted: Friday, November 11, 2011 10:34:46 AM
Rank: Guest
Groups: Guest


ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองผู้ประสบภัยเพื่อนำไปเป็นหลักฐานขอรับเงิน 5000 บาท

ลิ้งค์เป็นของเขตหลักสี่นะครับ สำหรับเขตดอนเมือง ไม่รู้ ผอ เขต ทำไรอยู่ ท่วมก่อนชาวบ้าน
ป่านนี้ยังไม่มีอัพเดทใดๆ เลย


http://www.bangkok.go.th/laksi/ใบคำขอรับรองจะเป็นของแต่ละเขต ไม่น่าใช้ร่วมกันได้ เพราะจะมีหัวหนังสือเป็นของเขตน้ันๆ
รชต_home
Posted: Friday, November 11, 2011 10:49:39 AM


Rank: Advanced Member
Groups: The Connect 3 Donmuang Moderator

Joined: 30/11/2007
Posts: 1,460
Location: ดอนเมือง
ขอบคุณ ครับ ถึงน้อยนิด ก็ดีกว่าไม่ได้อะไร

PS. ผอ เขต ไปนอนเฝ้า Big bag คร้าาาาาาาบBad Grin Bad Grin Bad Grin

ขายบ้านเดี่ยวถนนพระราม 2 ชัยพฤกษ์ โครงการ LH ราคา 2.5 ล้าน บางขุนเทียน ซอยบางกระดี่ 32
YuY
Posted: Friday, November 11, 2011 10:52:59 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

พอจะทราบไหมคะว่า กรณีที่บ้านนั้นไม่มีชื่อบุคคลอยู่ในทะเบียนบ้าน จะขอใช้สิทธิได้หรือเปล่า เพราะย้ายเข้ามาอยู่แต่ไม่ได้ย้ายชื่อเข้ามา ดังนั้นจึงมีแต่ทะเบียนบ้านเปล่าๆค่ะ
ae86
Posted: Friday, November 11, 2011 11:13:56 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 27/04/2009
Posts: 78
ตอบคุณ yut ได้ครับ ถ้าคุณอยู่ในบ้านหลังนั้นจริง
thp
Posted: Friday, November 11, 2011 1:06:52 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

http://www.bangkok.go.th/donmueang/
เห็นพี่ที่ทำงานบอกว่าเขตดอนเมืองตอนนี้ย้ายไปอยู่ที่ ชั้น 3 ของเขตหลักสี่ ชั่วคราวค่ะ
ส่วนหนังสือรับรองเห็นมีขึ้นหน้าเว็บของ กทม. อยู่ ไม่รู้ว่าจะ print แล้วเอาไปยื่นได้เลยหรือเปล่า หรือว่าต้องเอาตัวจริงเท่านั้น
[url]http://www.bangkokgis.com/flood/ann-gov/002.pdf

กรุงเทพมหานครให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถยื่นเรื่องขอรับเงินชดเชยน้ำท่วมหลังคาละ 5,000 บาทได้ที่สำนักงานเขตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ตามที่มติคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือครัวเรือนผู้ประสบภัยหลังคาเรือนละ 5,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ระหว่างที่กำลังฟื้นฟูสภาพเสียหายและยังไม่สามารถประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว โดยหลักเกณฑ์การรับเงินช่วยเหลือแบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือ หน่วยงานท้องที่จะสำรวจรายชื่อและรับรองรายชื่อของผู้ประสบอุทกภัยของแต่ละพื้นที่ส่งให้ผู้อำนวยการเขตและปลัดกรุงเทพมหานครตรวจสอบ ก่อนส่งให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตรวจสอบข้อมูลและความซ้ำซ้อนของข้อมูลครัวเรือน จากนั้นจะส่งเรื่องให้ธนาคารออมสินจ่ายเงินช่วยเหลือ

สำหรับหลักฐานการแสดงสิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือ กรณีบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจขอหนังสือรับรองจากสำนักงานเขตเพื่อเป็นหลักฐานการแสดงสิทธิ กรณีเป็นบ้านเช่าอยู่อาศัย ให้ผู้เช่าเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือ โดยใช้สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองจากเจ้าบ้าน เพื่อขอหนังสือรับรองจากสำนักงานเขต

ส่วนบ้านเช่าที่มีหลายชั้น จะได้รับเงินช่วยเหลือเฉพาะชั้นที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้น ซึ่งบ้านเช่าอาจจะแบ่งเช่าเป็นห้องหรือเป็นหลัง และมีทะเบียนบ้านหรือไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้ โดยใช้หลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สัญญาเช่า หรือหนังสือรับรองการเช่าจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วม ทั้งนี้สามารถติดต่อยื่นขอสิทธิเพื่อรับเงินช่วยเหลือที่สำนักงานเขตพื้นที่ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แต่หากประชาชนไม่สะดวก สามารถติดต่อยื่นสิทธิหลังน้ำลด โดยสำนักงานเขตดอนเมืองได้ย้ายที่ทำงานไปที่สำนักงานเขตหลักสี่ชั่วคราว

มท.เร่งกำหนดหลักเกณฑ์ “จ่ายเงิน” ช่วยน้ำท่วม

รายงานข่าวจากกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเดือดร้อนในการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนอย่างมากมายนั้นรัฐบาลได้มีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 3 ด้าน ประกอบด้วย

1.มาตรการด้านการเงินที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ กระทรวงการคลัง สำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อให้สามารถเร่งดำเนินการได้อย่างชัดเจน

2.มาตรการด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง จัดทำข้อมูลลงทะเบียนผู้ประสบความเสียหาย เพื่อให้สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องพิจารณาดูแลโครงการสินเชื่อดังกล่าว

3.มาตรการให้การสนับสนุนด้านสิทธิประโยชน์การลงทุน มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาดำเนินการ

กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานหลักในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับผิดชอบดำเนินมาตรการด้านการเงินที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้พิจารณาการให้ความช่วยเหลือที่สามารถดำเนินการในปัจจุบัน ประกอบด้วย การช่วยเหลือค่าเสียหายด้านที่พักอาศัย (ไม่เกินหลังละ 30,000 บาท) และทรัพย์สินที่ประสบอุทกภัย (ครัวเรือนละไม่เกิน 10,000 บาท) และ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) (ครัวเรือนละ 5,000 บาท) ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์ และขั้นตอนในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว


คณะรัฐมนตรี ยังมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตกรุงเทพมหานคร รวม 30 เขต จำนวน 621,355 ครัวเรือน รวมเป็นเงินกว่า 3,106 ล้านบาท

โดยจะจ่ายให้ 2 กรณีคือ 1.น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และ 2.บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย แต่หากผู้ประสบภัยซ้ำซ้อนทั้ง 2 กรณี จะได้รับการช่วยเหลือเพียงกรณีเดียว
ทั้งนี้ ทางคณะรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ กทม.เร่งรัดการตรวจสอบข้อมูลรับรองความถูกต้องและจ่ายเงินช่วยเหลือในครั้ง แรกนี้ภายใน 2 สัปดาห์ และให้ช่วยเหลือให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน

สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งคำร้องได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่ที่ประสบภัย โดย กรุงเทพมหานคร จะมีการตรวจสอบข้อมูล รับรองความถูกต้อง ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของครัวเรือนที่ประสบภัยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ก่อนจ่ายเงินช่วยเหลือ

เอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชย 5,000 บาท มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สัญญาเช่า หรือ หนังสือรับรองการเช่าจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


เงื่อนไขการรับเงินชดเชยน้ำท่วม มีดังนี้
1. เป็นบ้านพักที่มีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน แต่หากไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน ก็มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกัน
2. หากเป็นบ้านเช่า ผู้เช่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีที่บ้านเช่ามีหลายชั้น หรือคอนโดมิเนียมจะมีเพียงชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้นที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
3. ต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตในสังกัด กทม.ออกให้เท่านั้น


ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือ

1. หน่วยงานระดับท้องที่ เช่น ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายทะเบียน ให้ดำเนินการสำรวจรายชื่อและรับรองรายชื่อของผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ของตัวเอง
2. ฝ่ายปกครองให้การรับรองความถูกต้อง
3. ผู้อำนวยการสำงนักงานเขต ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
4. ปลัด กทม. ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
5. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (มท.) ตรวจสอบข้อมูลและความซ้ำซ้อนของข้อมูลครัวเรือน จากนั้นส่งเรื่องให้ธนาคารออมสิน
6. ธนาคารออมสินตรวจสอบตามระบบธนาคารและจ่ายเงินช่วยเหลือ
7. จ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัย

Kokojokers
Posted: Friday, November 11, 2011 2:15:30 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 28/10/2011
Posts: 131
ขอบคุณมากคับคุณเจี๊ยบเป็นประโยชน์มากๆ หาข้อมูลมาก่อนหน้านี้แต่หาไม่เจอเลยครับยิ่งเวปของเขตดอนเมืองไม่มีข้อมูลประกาศอะไรเลย
เจี๊ยบ
Posted: Friday, November 11, 2011 3:31:20 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

กำลังสงสัยครับ อย่างหมู่บ้านเราเป็นนิติบุคคล ก็เหมือนเป็นชุมชนๆ ๆหนึ่ง ถ้าให้นิติบุคคลเป็นผู้ดำเนินการให้
โดยรับรองว่าบ้านหลังไหนใครเป็นเจ้าของและอยู่อาศัยจริง โดยอาจจะหาสถานที่ๆ น้ำไม่ท่วม แล้วให้เจ้าของบ้าน
ติดต่อส่งชื่อแสดงความเป็นเจ้าของบ้าน จะสะดวกกว่าการที่แต่ละบ้านต้องไปส่งเอกสารเองรึเปล่า
(300 กว่าหลังต้องส่ง 300 กว่าคน แล้วต้องมานั่งสอบสวนอีก กับ 300 หลัง แต่สรุปแล้วส่งให้สอบสวนทีเดียว)

cs063352002
Posted: Friday, November 11, 2011 4:33:39 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 29/05/2008
Posts: 111
Location: BKK
ตอนนี้มีแต่หลักการณ์ของ 5000 ที่ออกมาใช่ป่าวครับ ส่วน 30K ยังไม่ออกใช่ป่าวคับ
Jacky_Connect
Posted: Friday, November 11, 2011 5:13:25 PM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 15/09/2009
Posts: 74
Location: The Connect 3
ถ้าผมรอให้น้ำลดก่อนแล้วค่อยไปยื่นจะทันไหมเนี้ย เพราะตอนนี้ อพยพมาอยู่ต่างจังหวัด

5000 ก็ยังดี เอามาเฉลี่ยกับค่าซ่อมบ้านลดภาระลงหน่อย
Kokojokers
Posted: Saturday, November 12, 2011 11:43:18 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 28/10/2011
Posts: 131
ให้เจ้าบ้านเป็นผู้ยื่นเอกสาร หากไม่สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ให้มอบหมายให้บุคคลอื่นในครอบครัวยื่นแทนได้โดยถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเจ้าบ้านและให้เจ้าบ้านเขียนข้อความมอบหมายให้ผู้ใดดำเนินการแทนพร้อมลงลายมือชื่อในสำเนาบัตรประชาชนนั้นครับ. โดยสามารถยื่นได้ภายใน 30 วันหลังสถานการณ์น้ำท่วมยุติลง
Yuy
Posted: Saturday, November 12, 2011 9:17:36 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

ขอบคุณนะคะคุณ ae86
jimijang
Posted: Monday, November 14, 2011 11:31:34 AM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 07/11/2011
Posts: 52
Location: connect 3 ดอนเมือง
ดูจากฟอร์มเอกสารคำร้อวต้องให้ประธานชุมชนเซ็นรับรองในคำร้องให้ด้วย แล้วหมู่บ้านคอนเนค 3 จะยื่นให้ประธานได้อย่างไร หรือเราจะรวมกันยื่นครั้งเดียว ใครทราบบอกต่อด้วยค่ะ
แม่ลูกสอง
Posted: Monday, November 14, 2011 5:22:09 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

อันนี้ ได้ยินมาว่า..ถ้าขอค่าชดเชยแล้ว ต่อมาภายหลังจะไปฟ้องร้องกรณีการละเมิดสิทธิของรัฐต่อประชาชน (หรือข้อหาอื่นที่รัฐกระทำต่อประชาชนตาดำ..ดำ อย่างพวกเรา) อีกไม่ได้..จริงเท็จอย่างไร คงต้องให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบอีกครั้ง เพราะอย่าลืมว่าพื้นที่ที่เราอยู่นั้น อยู่ในแนวคันกั้นน้ำพระราชดำริ และไม่ใช่ Flood Way จู่ๆ ก็มากั้น bb ทำให้ดอนเมืองกลายเป็นพื้นที่รับน้ำ เพราะระบบระบายน้ำที่ขาดประสิทธิภาพ โดยก่อนหน้าก็ไม่มีการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ตรงไปตรงมา แก่พวกเราอย่างเพียงพอ ไม่ถามพวกเราซักคำว่าเอาด้วยมั๊ย จะบรรเทา ชดเชย เยียวยาอย่างไร..ยอมรับไม่ค่อยจะได้จ้ะ
CONNECT3
Posted: Tuesday, November 15, 2011 1:52:24 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

พอดีได้ยินข่าวมาว่าจะต้องไปยื่นเรื่อง
ภายใน 30 พย 2554 จริงไหมครับ?
ใครไปยื่นมาแล้วมั้ง ต้องทำอย่างไร และมีกำหนดไหม ว่า
ไม่เกินวันที่เท่าไหร่ครับ

ต้องใช้รูปถ่ายภายนอก และ ภายในบ้าน หมายความว่า
ผมต้องเข้าไปถ่ายรูปบ้านด้วยใช่ไหมครับ หรือ ว่ามีทางอื่นอีก
พ่อคุณแตงโม
Posted: Wednesday, November 16, 2011 12:25:45 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

ตอนนี้มีข่าวของกทม. จ่ายเพิ่ม ๑๕๐๐ บาท ด้วย แต่ว่าต้องเพิ่มหลักฐานคือรูปถ่ายบ้าน ๒ รูป แต่ต้องภายใน ๓๐ วัน ถ้ายื่นขอ ๕๐๐๐ บาท ภายใน ๔๕ วัน แต่นับจากวันที่น้ำลดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างตามลิ้งค์
http://www.pantip.com/cafe/news/topic/NE11329512/NE11329512.html
เจี๊ยบ
Posted: Wednesday, November 16, 2011 1:01:37 PM
Rank: Guest
Groups: Guest


ข่าวล่าสุด

กทม.ขอให้ผู้ประสบอุทกภัยใน 32 เขตลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต เพื่อขอรับเงินเยียวยาหลังคาเรือนละ 5,000 บาท ก่อนวันที่ 22 ธันวาคมนี้ :: ฝากบอกต่อด้วยนะคะแฟนๆ
Meen^^
Posted: Wednesday, November 16, 2011 5:43:51 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 12/05/2008
Posts: 721
Guest wrote:
ตอนนี้มีข่าวของกทม. จ่ายเพิ่ม ๑๕๐๐ บาท ด้วย แต่ว่าต้องเพิ่มหลักฐานคือรูปถ่ายบ้าน ๒ รูป แต่ต้องภายใน ๓๐ วัน ถ้ายื่นขอ ๕๐๐๐ บาท ภายใน ๔๕ วัน แต่นับจากวันที่น้ำลดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างตามลิ้งค์
http://www.pantip.com/cafe/news/topic/NE11329512/NE11329512.html


ผมโทรไปสอบถามข้อมูลที่ ศปภ. 02-2231835 เค้าบอกไม่มีนโยบายจ่ายเงินชดเชย 1,500 บาทครับ ข่าวมั่วแล้ว มีแต่ 5,000 บาทของรัฐบาล

โทรไปกทม. 1555 บอกไม่มีเงินชดเชย 1,500 บาทเช่นกัน

แต่สื่อต่างๆ เช่นของมติชน บอกว่า

"นอกจากนี้ ประชาชนสามารถไปยื่นเรื่องขอรับเงินช่วยเหลือ จำนวน 1,500 บาท ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2550 ซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมฉับพลัน บ้านที่ถูกน้ำท่วมขังนานเกิน 7 วัน ในกรณีนี้ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม คือ รูปถ่ายบ้านที่ถูกน้ำท่วม และหลักฐานการแจ้งความว่าบ้านถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย" ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์กล่าว

อ้างอิง >> http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1321436663&grpid=03&catid=00

ตอนนี้งงมากๆ ครับ สรุปว่า 1,500 บาท เราจะได้มั้ย ?

ปล. ตอนนี้เมล์ไปถาม webmaster ของเว็บกรุงเทพฯ http://www.bangkok.go.th/th/main/index.php รอคำตอบว่าจะเป็นยังไง ตอนนี้เว็บ กทม. ให้โหลดแบบฟอร์มขอรับเงิน 5,000 บาทแล้วนะครับ
boy&oil2009
Posted: Friday, November 18, 2011 9:58:23 AM


Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 23/01/2009
Posts: 46
Location: Bangkok
ถ้ามีเอกสารครบถ้วนแล้ว ยื่นเอกสารได้ที่ไหนครับ เพราะติดต่อเข้าไปที่เขตดอนเมือง และหลักสี่แล้วแต่ติดต่อไม่ได้ครับ (ยังน้ำท่วมอยู่?) ใครทราบข้อมูลช่วยแจ้งด้วยครับ
บุ๋ม
Posted: Friday, November 18, 2011 6:58:05 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

สำหรับเขตหลักสี่เข้าไปได้นะคะพี่ จ่ะมีสะพานไม้ให้เดินไปจนถึงเขตค่ะ แต่นุ๋ขอบอกว่าลำบากมากกก 555+ นุ๋ไปมาแล้ว

ปล.อย่าลืมเอกสารที่ต้องใช้นะคะ ถ่ายสำเนาไปด้วยเลย(กันเครื่องที่เขตเสีย ตอนนุ๋ไปเครื่องที่เขตเสียT T )
รูปถ่ายไม่เห็นเค้าขอนะคะ

^ ^
สรุปว่าได้ 5000 เองหรอ T_T
boy&oil2009
Posted: Monday, November 21, 2011 12:00:16 AM


Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 23/01/2009
Posts: 46
Location: Bangkok
Guest wrote:
สำหรับเขตหลักสี่เข้าไปได้นะคะพี่ จ่ะมีสะพานไม้ให้เดินไปจนถึงเขตค่ะ แต่นุ๋ขอบอกว่าลำบากมากกก 555+ นุ๋ไปมาแล้ว

ปล.อย่าลืมเอกสารที่ต้องใช้นะคะ ถ่ายสำเนาไปด้วยเลย(กันเครื่องที่เขตเสีย ตอนนุ๋ไปเครื่องที่เขตเสียT T )
รูปถ่ายไม่เห็นเค้าขอนะคะ

^ ^
สรุปว่าได้ 5000 เองหรอ T_T


ขอบคุณครับ...แล้วคุณบุ๋มเดินทางโดยรถอะไร และลงตรงไหนครับ ใช่ป้ายรถเมล์ไอที สแควร์รึเปล่าครับ
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.