Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Ngamwongwan / Pakkred / Khae Rai Area » The Kith Jangwattana » หน้าที่นิติบุคคล

หน้าที่นิติบุคคล Options
OTOP
Posted: Saturday, April 02, 2011 7:50:34 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

หน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
ตาม พรบ. อาคารชุด 2522 ฉบับที่ 4 ปี 2551 มาตรา 36 ผู้จัดการมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้...
(1) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามมาตรา 33 ตามข้อบังคับ หรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หรือคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
(มาตรา 33 = นิติบุคคลอาคารชุดมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง
และให้มีอำนาจกระทำการใด ๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ทั้งนี้ ตามมติของเจ้าของร่วมภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้)

(2 ) ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความริเริ่มของตนเองสั่งหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคารดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง

(3) จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด

(4) เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด

(5) จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นเดือน
และต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน


(6) ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนตามมาตรา 18 (ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง) เกินหกเดือนขึ้นไป


(7) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

OTOP
Posted: Saturday, April 02, 2011 7:53:34 PM
Rank: Guest
Groups: Guest

เห็นควรให้ฝ่ายนิติ The Kith ดำเนินตาม มาตรา 33(5)ด้วย ขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
kuukae
Posted: Tuesday, April 05, 2011 10:46:13 AM
Rank: Guest
Groups: Guest

เห็นด้วยครับ
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.