Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Pinklao / Petchkasem / Rama 2 Area » Metro Park Sathorn » ค่า Ft ในบิลค่าไฟ คือไรครับ

ค่า Ft ในบิลค่าไฟ คือไรครับ Options
อยู่แล้ว
Posted: Friday, August 24, 2007 8:55:40 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 06/06/2007
Posts: 205
Location: thai
เห็นมันมีแต่ พ. (เพิ่ม) ไม่เห็นมีลดบ้างเลยครับ
Child-Cha-Ra
Posted: Friday, August 24, 2007 10:43:09 AM

Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 06/08/2006
Posts: 50
Location: Metro Park Sathon
เพื่อนๆ ที่เข้าไปอยู่แล้ว ต้องจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ ประมาณเดือนละเท่าไหร่ครับ คืออยากทราบข้อมูลไว้สำหรับตัวเองน่ะครับ เดือนหน้าน่าจะได้เจอกันแล้ว....
game
Posted: Friday, August 24, 2007 10:58:00 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 07/06/2007
Posts: 759
ประมาณ 500 กว่าบาทคะ เปิดแอร์นอนทุกคืน ทำกับข้าวทุกวัน คะRazz
หว๊านหวาน
Posted: Friday, August 24, 2007 11:02:32 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 15/07/2007
Posts: 3,303
Location: Bkk.
ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ คืออะไร?

ค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าค่า Ft เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้า ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟ้า

สูตร Ft มีการปรับปรุงสูตรหลายครั้ง เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสภาวะการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ณ ขณะนั้นๆ ล่าสุดเมื่อเืดือนตุลาคม 2548 ได้มีการปรับปรุงสูตร Ft โดยให้คงเหลือเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น

การปรับค่าไฟฟ้า Ft เดิมดำเนินการโดยคณะุกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้าซึ่งเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ

ต่อมา กพช. ได้ยกเลิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการไฟฟ้า และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการ ภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นชอบค่าไฟฟ้า Ft
หว๊านหวาน
Posted: Friday, August 24, 2007 11:05:01 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 15/07/2007
Posts: 3,303
Location: Bkk.
ตัวอย่างการคิดค่าไฟฟ้า
ตัวอย่างที่ 1 คิดค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิ.ย.2547 ซึ่งมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 160 หน่วย (ค่า Ft = 0.3828 บาท/หน่วย) ดังนั้น หน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนที่นำมาเป็นฐาน คือ เดือน มิ.ย.2546

ค่าไฟฟ้าคิดอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัย ข้อ 1.1.2 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเกิน 150 หน่วย (ประเภท 11)

ส่วนลดค่าไฟฟ้า หน่วยละ 2.9780 บาท รวมกับ ค่า Ft ที่เรียกเก็บประจำเดือนนั้น (2.9780 + 0.3828)

วิธีคิดค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าฐาน = (150x1.8047) + (10x2.7781) +40.90

= 339.39 บาท (1)

ค่า Ft = 160 x 0.3828

= 61.25 บาท (2)

ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft = (1) + (2)

= 400.64 บาท (3)

วิธีพิจารณาและให้ส่วนลด

หน่วยฐาน (มิ.ย.2546) = 197 หน่วย

หน่วยการใช้ไฟฟ้า (มิ.ย.2547) = 160 หน่วย

การใช้ไฟฟ้าลดลง = 197 – 160 = 37 หน่วย = 18.78%

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้า(หน่วยฐาน) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้

หน่วยที่ใช้คำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้า= 37 x 20/100

= 7.40 หน่วย

ส่วนลดค่าไฟฟ้า = 7.40 x (2.9780 + 0.3828)

= 24.87 บาท (4)

ดังนั้น ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft – ส่วนลดฯ = (3) - (4)

= 375.77 บาท (5)

VAT = 375.77 x7/100

= 26.30 บาท (6)

ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ = (5) + (6)

= 402.07 บาท

ตัวอย่างที่ 2 คิดค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิ.ย.2547 ซึ่งมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 100 หน่วย (ค่า Ft = 0.3828 บาท/หน่วย) ดังนั้น หน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนที่นำมาเป็นฐาน คือ เดือน มิ.ย.2546

ค่าไฟฟ้าคิดอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัย ข้อ 1.1.1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วย (ประเภท 10)

ส่วนลดค่าไฟฟ้า หน่วยละ 2.2734 บาท รวมกับ ค่า Ft ที่เรียกเก็บประจำเดือนนั้น (2.2734 + 0.3828)

วิธีคิดค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าฐาน = 0 + (10x1.3576) + (10x1.5445) +

(10x1.7968) + (65x2.1800) + 8.19

= 196.88 บาท (1)

ค่า Ft = 100 x 0.3828

= 38.28 บาท (2)

ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft = (1) + (2) = 235.16 บาท (3)

วิธีพิจารณาและให้ส่วนลด
หน่วยฐาน (มิ.ย.2546) = 133 หน่วย

หน่วยการใช้ไฟฟ้า (มิ.ย.2547) = 100 หน่วย

การใช้ไฟฟ้าลดลง = 133 – 100 = 33 หน่วย = 24.81%

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่สามารถลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้า(หน่วยฐาน) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้

หน่วยที่ใช้คำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้า= 33 x 20/100

= 6.60 หน่วย

ส่วนลดค่าไฟฟ้า = 6.60 x (2.2734 + 0.3828)

= 17.53 บาท (4)

ดังนั้น ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft – ส่วนลดฯ = (3) - (4)

= 217.63 บาท (5)

VAT = 217.63 x 7/100

= 15.23 บาท (6)

ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ = (5) + (6)

= 232.86 บาท

ตัวอย่างที่ 3 คิดค่าไฟฟ้าประจำเดือน มิ.ย.2547 ซึ่งมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 13 หน่วย (ค่า Ft = 0.3828 บาท/หน่วย) ดังนั้น หน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนที่นำมาเป็นฐาน คือ เดือน มิ.ย.2546

ค่าไฟฟ้าคิดอัตราประเภทบ้านอยู่อาศัย ข้อ 1.1.1 ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน

150 หน่วย (ประเภท 10)

ส่วนลดค่าไฟฟ้า หน่วยละ 2.2734 บาท รวมกับ ค่า Ft ที่เรียกเก็บประจำเดือนนั้น (2.2734 + 0.3828)

วิธีคิดค่าไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้าฐาน = 0 + (8x1.3576) + 8.19

= 19.05 บาท (1)

ค่า Ft = 13 x 0.3828

= 4.98 บาท (2)

ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft = (1) + (2)

= 24.03 บาท (3)

วิธีพิจารณาและให้ส่วนลด

หน่วยฐาน (มิ.ย.2546) = 150 หน่วย

หน่วยการใช้ไฟฟ้า (มิ.ย.2547) = 13 หน่วย

การใช้ไฟฟ้าลดลง = 150 - 13 = 137 หน่วย = 91.33%

ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ลดการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนได้มากกว่าร้อยละ 50 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าประจำเดือนเดียวกันเมื่อปีก่อนหน้า(หน่วยฐาน) จะได้รับส่วนลดค่าไฟฟ้าร้อยละ 20 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงได้ร้อยละ 50 ของหน่วยฐาน

= 150 x 50/100

= 75 หน่วย

หน่วยที่ใช้คำนวณส่วนลดค่าไฟฟ้า = 75 x 20/100

= 15 หน่วย

ส่วนลดค่าไฟฟ้า = 15 x (2.2734 + 0.3828)

= 39.84 บาท (4)

ค่าไฟฟ้าฐาน + ค่า Ft – ส่วนลดฯ = (3) – (4)

= -15.81 บาท

ส่วนลดค่าไฟฟ้าที่คำนวณได้เมื่อนำไปหักลดกับค่าไฟฟ้าฐาน รวมกับ ค่า Ft ที่คำนวณได้จากการใช้ไฟฟ้าจริง ค่าไฟฟ้าที่เหลือหลังจากหักส่วนลดค่าไฟฟ้าแล้วต้องไม่ต่ำกว่าค่าบริการตามอัตราของผู้ใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภท

ดังนั้น ค่าไฟฟ้าก่อนรวม VAT = 8.19 บาท (5)

VAT = 8.19 x 7/100

= 0.57 บาท (6)

ค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บ = (5) + (6)

= 8.76 บาท


Madame Kitty
Posted: Friday, August 24, 2007 11:09:42 AM

Rank: Advanced Member
Groups: MetroPark Sathorn Moderator

Joined: 08/02/2007
Posts: 665
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ


Madame Kitty attached the following image(s):
งง.gif


อยู่แล้ว
Posted: Friday, August 24, 2007 11:10:05 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 06/06/2007
Posts: 205
Location: thai
โอ้ว ขอบคุณน้องหวานมั๊กๆ แต่ขี้เกียจอ่าน Very Happy สรุปได้ไหม ทำไงให้ได้ลด Surprised
หว๊านหวาน
Posted: Friday, August 24, 2007 11:12:52 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 15/07/2007
Posts: 3,303
Location: Bkk.
อยู่แล้ว wrote:
โอ้ว ขอบคุณน้องหวานมั๊กๆ แต่ขี้เกียจอ่าน Very Happy สรุปได้ไหม ทำไงให้ได้ลด Surprised1 ไม่ทำอาหาร (พึ่งพาห้องเพื่อนเอา)
2 ไม่ใช้ไมโครเวฟ (ไม่ต้องอุ่น มีแบบไหนทานแบบนั้น)
3 ไม่อาบน้ำอุ่น (อดทนอาบน้ำเย็น)
4 ไม่เปิดแอร์ (เปิดหน้าต่าง ลมโกรก เรียกน้องยุง)
5 ไม่เปิดทีวี (ไปอาศัยดูห้องเพื่อน)

นับข้อดีได้ 5 ข้อแล้ว ก็จะได้ลดค่าไฟ แล้วจ้ะ


game
Posted: Friday, August 24, 2007 11:14:42 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 07/06/2007
Posts: 759
เจ๋ง Very Happy
อยู่แล้ว
Posted: Friday, August 24, 2007 11:20:26 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 06/06/2007
Posts: 205
Location: thai
1 ไม่ทำอาหาร (พึ่งพาห้องเพื่อนเอา) (ก้อห้องตูนี่แหละโดนประจำ)
2 ไม่ใช้ไมโครเวฟ (ย้อนกลับไปดูข้อ 1)
3 ไม่อาบน้ำอุ่น(อดทนอาบน้ำเย็น) (เปลืองไฟตู้เย็น)
4 ไม่เปิดแอร์ (เปิดหน้าต่าง ลมโกรก เรียกน้องยุง) (เปิดแล้วนอกจากน้องยุงแล้ว ยังมีน้องแมลงวัน น้องฝุ่นกับน้องเสียงปั่นจั่นจากเฟส2 ที่สำคัญน้องฝน (เครื่องพริ้นเกือบพัง))
5 ไม่เปิดทีวี (ไปอาศัยดูห้องเพื่อน) (โดนไล่กลับมาดูห้องตัวเอง(ดูรายการไม่เหมือนกัน))
tik05
Posted: Friday, August 24, 2007 11:22:17 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 03/07/2007
Posts: 828
Location: Metro Park Sathorn
แบ่ นี้ ต้อง มี เพื่อน บ้าน ซ๊ะ 7 ห้อง ไป วัน ละ ห้อง เลย จะ ได้ มะ น่า เกียด ฮี่ ฮี่


เนียนมะแบ่เนี้ยะ
Doubt

agel
อาเจลl
เอเจล
agelthailand

หว๊านหวาน
Posted: Friday, August 24, 2007 1:58:41 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 15/07/2007
Posts: 3,303
Location: Bkk.
อยู่แล้ว wrote:
1 ไม่ทำอาหาร (พึ่งพาห้องเพื่อนเอา) (ก้อห้องตูนี่แหละโดนประจำ)
2 ไม่ใช้ไมโครเวฟ (ย้อนกลับไปดูข้อ 1)
3 ไม่อาบน้ำอุ่น(อดทนอาบน้ำเย็น) (เปลืองไฟตู้เย็น)
4 ไม่เปิดแอร์ (เปิดหน้าต่าง ลมโกรก เรียกน้องยุง) (เปิดแล้วนอกจากน้องยุงแล้ว ยังมีน้องแมลงวัน น้องฝุ่นกับน้องเสียงปั่นจั่นจากเฟส2 ที่สำคัญน้องฝน (เครื่องพริ้นเกือบพัง))
5 ไม่เปิดทีวี (ไปอาศัยดูห้องเพื่อน) (โดนไล่กลับมาดูห้องตัวเอง(ดูรายการไม่เหมือนกัน))โห ข้อ3. คาดไม่ถึงว่าจะเล่นมุขนี้ ข้าน้อยขอคาราเต้ พระจอร์จเจ้าเจงๆ Laughing Laughing Laughing
อืมม...
Posted: Friday, August 24, 2007 2:15:06 PM

Rank: Advanced Member
Groups: BANNED from My Condo Sukhumvit 81

Joined: 05/03/2007
Posts: 699
Location: bkk
ถ้าเอาแผงโซลาร์เซลล์วางรับแดดที่ระเบียง ต่อเข้าห้อง น่าจะช่วยเรื่องค่าไฟได้บ้างนะ Laughing
my home
Posted: Friday, August 24, 2007 3:17:36 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 10/05/2007
Posts: 328
Location: bangkok
หว๊านหวาน wrote:
อยู่แล้ว wrote:
โอ้ว ขอบคุณน้องหวานมั๊กๆ แต่ขี้เกียจอ่าน Very Happy สรุปได้ไหม ทำไงให้ได้ลด Surprised1 ไม่ทำอาหาร (พึ่งพาห้องเพื่อนเอา)
2 ไม่ใช้ไมโครเวฟ (ไม่ต้องอุ่น มีแบบไหนทานแบบนั้น)
3 ไม่อาบน้ำอุ่น (อดทนอาบน้ำเย็น)
4 ไม่เปิดแอร์ (เปิดหน้าต่าง ลมโกรก เรียกน้องยุง)
5 ไม่เปิดทีวี (ไปอาศัยดูห้องเพื่อน)

นับข้อดีได้ 5 ข้อแล้ว ก็จะได้ลดค่าไฟ แล้วจ้ะ
โห...ยังก๊ะ ศีล 5 เลยนะจ้ะVery Happy แต่พี่ทำไม่ได้ซักกะข้อน่ะน้องหว๊านหวาน เดือนที่แล้ว จ่าย 40.90 บวก vat 2.86 รวมแล้ว ตั้ง43.76 แน่ะ ค่าบรการอีก 10 บาท ก้อ 53.76 คร๊าบLaughing Laughing
JoGiO
Posted: Friday, August 24, 2007 4:09:00 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 20/06/2007
Posts: 243
Location: Metro Park [Future]
ทำไมของผมแพงกว่าพี่ my home อีก ของผมตั้ง 63 บาทกว่าๆๆอะครับ ใช้ไป 7 หน่วยเอง

ทั้งที่ไปอยู่แค่ เสาร์-อาทิตย์ ต้องมีไรผิด แน่ๆๆเลย อิอิ

ปล. พี่สาว my home คิดว่าวันเสาร์ผมน่าจะเข้าไปอะครับ แต่วันอาทิตย์ต้องมาทำงาน หุหุ เด๋วจะไปเคาะประตูนะครับ อิอิ แล้วจาเอาขนมไปฝากด้วยครับ (ฝากเอาไปเผื่อ สาวๆๆ ราคา สิงห์ ด้วยนะครับ )Smile
game
Posted: Friday, August 24, 2007 4:46:44 PM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 07/06/2007
Posts: 759
มะช่าย ราศีสิงค์ ขอทานขะหนมด้วยคนได้ป่าวค้า Very Happy Very Happy
JoGiO
Posted: Friday, August 24, 2007 4:49:12 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 20/06/2007
Posts: 243
Location: Metro Park [Future]
อุ้ย ขอโทษครับ คุณ Game น่าจะพอสำหรับทุกคนน้า... อิอิ คนละนิดคนละหน่อย

หวังว่าคงจะชอบกันนะครับ ไงจะพยายามไปทักทายทุกคนครับ

หว๊านหวาน
Posted: Saturday, August 25, 2007 12:16:31 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 15/07/2007
Posts: 3,303
Location: Bkk.
ค่าไฟห้องหว๊านหวานเดือนแรก

แท่ม แท่ม แท่ม แท๊มมมมมมมม
.
.
.
.
.
710 บาทถ้วนค๊ะ

>>> เปิดไฟ1ดวงนอนทุกคืน (เป็นหลอดประหยัด)
>>> ทีวี29" เปิดทีวี น้อยครั้งมาก (นอกจากรายการ ฮาๆมา)
>>> DVD ฟังเพลง ดูหนัง (บ้างค่ะ)
>>> ไมโครเวฟ (ทุกวัน)
>>> พัดลม (ทุกวัน)
>>> แอร์ (เที่ยงคืนทุกคืนยันเช้าค่ะ)
>>> เตา (ทำอาหารเกือบทุกวัน)
>>> ตู้เย็น 8.3คิว
>>> เครื่องซักผ้า 8.5กิโล (ซักแค่ กะจุกะจิกค่ะ อาทิตย์ละหน)
>>> เครื่องทำน้ำอุ่น (เช้าหน/เย็นหน ทุกวันค่ะ)
>>> เสาร์ อาทิตย์ (เปิดแอร์บ้าง สลับกะพัดลมค่ะ)

หมดละ 710 บาท ก็ว่าแพงละค๊ะ

ปอ ลอ : เจอคนนึง 1,400 ประหลาดมากๆๆๆๆๆๆๆๆ กระทั่งที่ก็ทำเหมือนๆกะเราค่ะ
อิกคิว
Posted: Saturday, August 25, 2007 2:01:49 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 15/12/2006
Posts: 135
อยู่บ้างไม่อยู่บ้าง 1200 เซ็ง

1B-501
หว๊านหวาน
Posted: Saturday, August 25, 2007 10:07:50 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 15/07/2007
Posts: 3,303
Location: Bkk.
อิกคิว wrote:
อยู่บ้างไม่อยู่บ้าง 1200 เซ็ง


อู้หู แพงมั่กเลยค่ะ มีอะไรผิดปกติอ้ะเปล่า มิเตอร์ไรเงี๊ยะค๊ะ
Forum Jump
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.