Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Outer Sukhumvit Area » Lumpini Ville Sukhumvit 77 » อายุของคอนโด

อายุของคอนโด Options
RunChu
Posted: Tuesday, September 05, 2006 10:39:41 AM


Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 23/08/2006
Posts: 63
อยากทราบว่าคอนโดมีอายุน่านเท่าไรคะ 20 ปี , 30 ปี หรือว่ามากกว่านั้น แล้วถ้าหมดอายุขึ้นมาเค้าจะทำยังไงกับคอนโดคะ ทุบทิ้งเหรอหรือว่าทำไงอ่ะ... อยากรู้ๆๆๆ
BaE
Posted: Tuesday, September 05, 2006 10:53:11 AM


Rank: Senior Member
Groups: Lumpini Ville Sukhumvit 77 Moderator

Joined: 07/07/2006
Posts: 4,129
Location: Lumpini Ville Sukhumvit 77
อยากทราบด้วยเหมือนกันคับ"นี่ ๆ คุณสองตัวอ่ะ จะตบกันไปถึงไหน"
YodRak
Posted: Tuesday, September 05, 2006 11:06:33 AM


Rank: Senior Member
Groups: Lumpini Ville Sukhumvit 77 Moderator

Joined: 03/04/2006
Posts: 6,482
Location: Lumpini Ville Sukhumvit 77
.
.
ข้อมูลจาก พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522
http://www.dol.go.th/low_ministry/commandment/condo_2522.htm

สรุปว่าไม่มีการกำหนดปีนะคับ ขึ้นอยู่กับเหตุใดเหตุหนึ่งดังความใน พรบ. ข้างท้ายนี้คับผม


Quote:
หมวด 6

การเลิกอาคารชุด

---------------------------


มาตรา 51 อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนไว้อาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ ในห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด แล้วแต่กรณีขอเลิกอาคารชุด

(2) เจ้าของร่วมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกอาคารชุด

(3) อาคารชุดเสียหายทั้งหมด และเจ้าของร่วมมีมติไม่ก่อสร้างอาคารนั้นขึ้นใหม่

(4) อาคารชุดถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

มาตรา 52 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (1) ให้ผู้ขอเลิกยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด และให้ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา เมื่อจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรานี้แล้ว ให้นำมาตรา 54 และมาตรา 55 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 53 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (2) หรือ (3) ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ยื่นคำขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยหนังสือ กรรมสิทธิ์ห้องชุด และสำเนารายงานการประชุมของเจ้าของร่วมที่มีมติให้เลิกอาคารชุดนั้นหรือที่มีมติไม่ก่อสร้าง อาคารชุดนั้นขึ้นใหม่โดยมีผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่ วันที่ที่ประชุมเจ้าของร่วมลงมติ

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่าเป็นการถูกต้อง ก็ให้รับจดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให้ประกาศ การจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้นในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 54 เมื่อได้จดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามมาตรา 52 หรือมาตรา 53 แล้ว ให้หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ของอาคารชุดนั้นเป็นอันยกเลิก และให้พนักงานเจ้าหน้าที่หมายเหตุการยกเลิกในฉบับเจ้าของห้องชุดและฉบับ ที่เก็บไว้ที่สำนักงานพนักงานเจ้าหน้าที่

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจมีหนังสือเรียกหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดฉบับเจ้าของห้องชุดที่ยกเลิก คืนจากเจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่ง และให้เจ้าของห้องชุดหรือผู้ครอบครอง ส่งหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับหนังสือเรียก

มาตรา 55 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ยกเลิกฉบับที่เก็บไว้ที่ สำนักงานของ พนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งได้หมายเหตุการยกเลิกตามมาตรา 54 แล้ว พร้อมสำเนาคำขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ไปให้เจ้าพนักงานที่ดินท้องที่จดแจ้งในสารบัญสำหรับจดทะเบียนของโฉนดที่ดินเดิม โดยแสดงชื่อเจ้าของร่วมที่มีชื่อ ในคำขอจดทะเบียนขอเลิกอาคารชุดเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง พร้อมทั้งรายการภาระผูกพันอื่นที่ปรากฏในหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดนั้น

เมื่อเจ้าพนักงานที่ดินได้จดแจ้งโฉนดที่ดินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ที่ดินนั้นพ้นจากการอยู่ภายใต้ บทบังคับตามพระราชบัญญัตินี้ และให้เจ้าพนักงานที่ดินคืนโฉนดที่ดินนั้นให้แก่ผู้ถือกรรมสิทธิ์คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 ที่มีชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินอันสืบเนื่องมาจากการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดตามวรรคหนึ่ง ต้องจำหน่ายที่ดินนั้นเฉพาะส่วนของตนภายในกำหนดเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด ถ้าไม่จำหน่ายภายในกำหนดเวลาดังกล่าวให้นำความในมาตรา 19 เบญจ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา 56 ในกรณีที่อาคารชุดเลิกเพราะเหตุตามมาตรา 51 (4) ให้หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดของอาคารชุดนั้น เป็นอันยกเลิก ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุดและให้ประกาศการจดทะเบียนเลิกอาคารชุดนั้น ในราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีตามวรรคหนึ่ง การจดแจ้งในสารบัญสำหรับจดทะเบียนของหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และของโฉนดที่ดินเดิม ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 57 เมื่อมีการจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ให้นิติบุคคลอาคารชุดเป็นอันเลิก และให้ที่ประชุมเจ้าของร่วม ตั้งผู้ชำระบัญชีภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่จดทะเบียนเลิกอาคารชุด

มาตรา 58 ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจจำหน่ายทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่ที่ประชุมเจ้าของร่วม จะมีมติเป็นอย่างอื่น

มาตรา 59 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะ 22 หุ้นส่วนและบริษัท หมวด 5 การชำระบัญชีห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด และบริษัทจำกัด มาใช้บังคับแก่การชำระบัญชีของ นิติบุคคลอาคารชุดโดยอนุโลม

มาตรา 60 เมื่อได้ชำระบัญชีเสร็จแล้ว ถ้ามีทรัพย์สินเหลืออยู่เท่าใดให้แบ่งให้แก่เจ้าของร่วมตามอัตราส่วน ที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางIdea Idea Idea

.... มีคนเป็นล้านคน ช่างไร้เหตุผลจิงๆ ที่เราเจอกัน ...


เข้าร่วมเป็นสมาชิกสังคมออนไลน์ LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^
ลงชื่อและแนะนำตัวชาว LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^
ภาพกิจกรรมต่างๆมากมายของชาว LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^
ชมรมกีฬาของชาว LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^


LPN77 Main Community :=> http://LPN77.prakard.com
LPN77 Backup Board :=> http://LPN77.pantown.comMangmoom
Posted: Tuesday, September 05, 2006 11:23:50 AM
Rank: Guest
Groups: Guestสุดยอดของข้อมูล ก็ต้องยกให้คุณยอดรักกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ขอบคุณนะค่ะสำหรับข้อมูลที่ช่วยให้เพื่อนบ้านหายสงสัยกัน
YodRak
Posted: Tuesday, September 05, 2006 11:34:38 AM


Rank: Senior Member
Groups: Lumpini Ville Sukhumvit 77 Moderator

Joined: 03/04/2006
Posts: 6,482
Location: Lumpini Ville Sukhumvit 77
.
.
งืม งืม อันนี้คือ case ปกตินะคับ ยังมีอีก case ที่บางคนอาจได้ยินมาบ้างว่า มีอายุ 25 ปี 30 ปี ตรงนั้นจะ เป็นเพราะว่าอาคารชุด (คอนโด) นั้นๆ สร้างอยู่บน ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คับ ซึ่งบุคคลใดๆจะไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินนั้น เป็นเพียงการเช่าที่ดินผืนนั้นคับ ดังนั้นจะมีการกำหนดอายุสัญญาเช่าอยู่ เช่น 30 ปี เป็นต้น เมื่อครบอายุสัญญาจะต้องมาถกกันอีกทีคับว่าจะเช่าต่อ หรือเลิกอาคารชุด หรือสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คับผม

Idea Idea Idea

.... มีคนเป็นล้านคน ช่างไร้เหตุผลจิงๆ ที่เราเจอกัน ...


เข้าร่วมเป็นสมาชิกสังคมออนไลน์ LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^
ลงชื่อและแนะนำตัวชาว LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^
ภาพกิจกรรมต่างๆมากมายของชาว LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^
ชมรมกีฬาของชาว LPN77 คลิกที่นี่ ครับผม ^^


LPN77 Main Community :=> http://LPN77.prakard.com
LPN77 Backup Board :=> http://LPN77.pantown.comBaE
Posted: Tuesday, September 05, 2006 11:50:51 AM


Rank: Senior Member
Groups: Lumpini Ville Sukhumvit 77 Moderator

Joined: 07/07/2006
Posts: 4,129
Location: Lumpini Ville Sukhumvit 77
ยอดเยี่ยมมากคุณยอดร้ากกกกกกกกก Smile"นี่ ๆ คุณสองตัวอ่ะ จะตบกันไปถึงไหน"
nanjank
Posted: Tuesday, September 05, 2006 11:58:05 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 22/06/2006
Posts: 2,167
Location: THAILAND
เสี่ยงเหมือนกัน


LuiJiNo
Posted: Tuesday, September 05, 2006 1:06:58 PM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 29/03/2006
Posts: 3,030
Location: LPN Phahol-Sutthisarn
YodRak wrote:
.
.
งืม งืม อันนี้คือ case ปกตินะคับ ยังมีอีก case ที่บางคนอาจได้ยินมาบ้างว่า มีอายุ 25 ปี 30 ปี ตรงนั้นจะ เป็นเพราะว่าอาคารชุด (คอนโด) นั้นๆ สร้างอยู่บน ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คับ ซึ่งบุคคลใดๆจะไม่มีกรรมสิทธิ์บนที่ดินนั้น เป็นเพียงการเช่าที่ดินผืนนั้นคับ ดังนั้นจะมีการกำหนดอายุสัญญาเช่าอยู่ เช่น 30 ปี เป็นต้น เมื่อครบอายุสัญญาจะต้องมาถกกันอีกทีคับว่าจะเช่าต่อ หรือเลิกอาคารชุด หรือสิ่งปลูกสร้างจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คับผม

Idea Idea Idea


ใช่แล้วครับ

และสมัยนี้ คอนโดสร้างใหม่แถว Central Bangkok District เช่น สาธร สีลม แม้ไม่ใช่ที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินฯ หรือ สำนักงานพระคลังข้างที่ ส่วนใหญ่เป็นสิทธิการเช่าระยะยาวแล้วครับ

ที่ดินของ สนง.ทรัพย์สินฯ สนง.พระคลังข้างที่ หรือที่ดินการรถไฟ จะอยู่บริเวณ ราชดำริ ประตูน้ำ มะกะสัน ซะส่วนมาก ดังนั้น ใครที่คิดจะซื้ออสังหาฯ บริเวณดังกล่าว ต้องเช็คข้อมูลกับกรมที่ดินก่อนนะครับ เพราะมีโอกาสสูงที่เข้าข่ายในกรณีดังกล่าววันนี้ไม่มีงานเหมือนเก่า งานวัดมีแต่ความว่างเปล่า
vanida
Posted: Wednesday, September 06, 2006 4:25:33 AM


Rank: Member
Groups: The Room Sukhumvit 79 Moderator

Joined: 17/05/2006
Posts: 307
Location: Bangkok
RunChu wrote:
อยากทราบว่าคอนโดมีอายุน่านเท่าไรคะ 20 ปี , 30 ปี หรือว่ามากกว่านั้น แล้วถ้าหมดอายุขึ้นมาเค้าจะทำยังไงกับคอนโดคะ ทุบทิ้งเหรอหรือว่าทำไงอ่ะ... อยากรู้ๆๆๆ


ตัวอาคารได้ประมาณ 50 ปี

Have rooms available for rent ka.

Manduka Yoga Mat & Yogitoes Towel available for sale ka.
Please visit YogaAum Website

ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเสื่อโยคะแมนดูกะในประเทศไทย
Please visit Manduka Thailand Website

อ่านและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเล่นโยคะ โยคะสตูดิโอ ครูโยคะ พึ่งหัดเล่น อุปกรณ์โยคะ ได้ที่
Please visit YogaAum Blog

^.^
vanida.t@gmail.com
dear~dunk
Posted: Wednesday, September 06, 2006 5:49:58 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 21/07/2006
Posts: 260
Location: LVCC
มีข้อมูลดีๆเสมอเลยนะค่ะ..Razz

*~..เราโชคดีที่เราต่างคนค้นเจอ..แค่เสี้ยวนาทีที่พบเธอ..หัวใจก็บอกให้รู้เรารักกัน..~*


A-Building Member
Posted: Wednesday, September 06, 2006 4:20:08 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 28/06/2006
Posts: 382
Location: A Building
vanida wrote:
RunChu wrote:
อยากทราบว่าคอนโดมีอายุน่านเท่าไรคะ 20 ปี , 30 ปี หรือว่ามากกว่านั้น แล้วถ้าหมดอายุขึ้นมาเค้าจะทำยังไงกับคอนโดคะ ทุบทิ้งเหรอหรือว่าทำไงอ่ะ... อยากรู้ๆๆๆ


ตัวอาคารได้ประมาณ 50 ปี


น่าเสียดายนะครับ อยู่ได้แค่ 50 ปีเอง อย่างงี้ก็อดอยู่จนตายคาคอนโดแล้วสิครับ คอนโดดันตัดหน้าตายซะก่อน เหอๆ กะฝากชีวิตที่เหลือไว้ที่นี่ กลับกลายเป็นการเช่าระยะยาวไปแทนซะงั้น

ว้า งั้นพวกเราก็ต้องเริ่มนับถอยหลังกันแล้ว ตอนนี้ก็คงเหลือ 49 ปีกว่าๆ รู้งี้ซื้อบ้านดีกว่า ตอนซื้อก็ลืมนึกถึงจุดนี้เลยCrying or Very sad
aanon
Posted: Wednesday, September 06, 2006 6:40:38 PM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 29/05/2006
Posts: 889
Location: Baan Mai Rama 9 - Outer Ring
A-Building Member wrote:

น่าเสียดายนะครับ อยู่ได้แค่ 50 ปีเอง อย่างงี้ก็อดอยู่จนตายคาคอนโดแล้วสิครับ คอนโดดันตัดหน้าตายซะก่อน เหอๆ กะฝากชีวิตที่เหลือไว้ที่นี่ กลับกลายเป็นการเช่าระยะยาวไปแทนซะงั้น

ว้า งั้นพวกเราก็ต้องเริ่มนับถอยหลังกันแล้ว ตอนนี้ก็คงเหลือ 49 ปีกว่าๆ รู้งี้ซื้อบ้านดีกว่า ตอนซื้อก็ลืมนึกถึงจุดนี้เลยCrying or Very sadเปลี่ยนใจแล้วหรอครับคุณ ABM เห็นว่าทีแรกจะอยู่สักพักแล้วคงจะไปซื้อบ้านใหม่
แต่ก็ดีครับจะได้อยู่เป็นเพื่อนบ้านกันไปนานๆ Very Happy

panny
Posted: Thursday, September 07, 2006 10:14:34 AM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 01/06/2006
Posts: 121
Location: แถวบ้านเรียกว่า กทม
ครบอายุคอนโด ถ้าต้องทุบทิ้ง แบ่งที่ดินไป LPN อ่อนนุช ก็ คงได้คนละ 1 ที่ยืน


nanjank
Posted: Thursday, September 07, 2006 10:45:57 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 22/06/2006
Posts: 2,167
Location: THAILAND
panny wrote:
ครบอายุคอนโด ถ้าต้องทุบทิ้ง แบ่งที่ดินไป LPN อ่อนนุช ก็ คงได้คนละ 1 ที่ยืนแบบยืนขาเดียวด้วย 2 ขาคงไม่พอVery Happy


vanida
Posted: Friday, September 08, 2006 1:30:54 AM


Rank: Member
Groups: The Room Sukhumvit 79 Moderator

Joined: 17/05/2006
Posts: 307
Location: Bangkok
อีก 50 ปี คงเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแล้วมั้งคะ ว่าที่ดิน และที่ๆอาคารอยู่นั้นเป็นอย่างไร

ถ้าราคาดีมากๆ เราก็คงอยากขายของเก่าไปทำตึกใหม่ๆ

ลองคิดซิคะว่าตอนนี้ถ้าให้เราไปอยู่ตึกที่มีอายุ 50 ปีแล้วอยากไปอยู่มั้ย

อาจจะมีคนมาเสนอซื้อตึกโทรมๆ ในราคาที่ใครๆก็อยากจะขาย เพื่อทำทำตึกสูงซัก 100 ชั้นก็ได้นะคะ

^.^

Have rooms available for rent ka.

Manduka Yoga Mat & Yogitoes Towel available for sale ka.
Please visit YogaAum Website

ผู้แทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของเสื่อโยคะแมนดูกะในประเทศไทย
Please visit Manduka Thailand Website

อ่านและแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการเล่นโยคะ โยคะสตูดิโอ ครูโยคะ พึ่งหัดเล่น อุปกรณ์โยคะ ได้ที่
Please visit YogaAum Blog

^.^
vanida.t@gmail.com
paten
Posted: Friday, September 08, 2006 9:31:31 AM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 18/04/2006
Posts: 3,613
Location: LPN Phahol-Sutthisarn
..จิงๆ สร้างดีๆทำดีๆ ก้อน่าจะได้หลายปีนะคับ เผลอๆ เกือบร้อยปี.. แต่พอมันโทรมๆแร้วก้อไม่ค่อยจะมีใครอยากอยู่ละ ก้อต้องขาย ทุบ สร้างกันใหม่ เป็นธรรมดานะคับ ~~ Neutral

beebie
Posted: Friday, September 08, 2006 11:50:49 AM


Rank: Senior Member
Groups: Member

Joined: 29/05/2006
Posts: 4,373
Location: Lumpini Vill si ja
^
^
^
ช่างมาแจง เองเรยเหรอ Rolling Eyes Rolling Eyes LaughingA-Building Member
Posted: Friday, September 08, 2006 1:17:34 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 28/06/2006
Posts: 382
Location: A Building
Idea ใครทราบบ้างว่าตึก Empire State Building ของสหรัฐอายุเท่าไหร่
NeoZa
Posted: Friday, September 08, 2006 3:12:11 PM


Rank: Newbie
Groups: Member

Joined: 05/07/2006
Posts: 26
Location: Lumpini center sukhumvit 77
อายุของอาคารสูงจะคิดเต็มที่ 50 ปีครับ แต่โครงการที่มีการดูแลรักษาซ่อมแซมที่ดีก็จะช่วยยืดอายุไปได้อีกครับ

พอเมื่อหมดสภาพอาคารจริงๆแล้ว ผู้ถือกรรมสิทธิ์ทุกคนต้องประชุมลงมติว่ายินยอมให้รื้อถอนก็จะไปสู่ขั้นตอนการทุบ และแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินไปตามส่วนในอช.2 ครับขึ้นอยู่ว่า จะสร้างใหม่บนที่แปลงเดิม หรือ ขายที่ดินแปลงนี้ออกไปแล้วแบ่งเป็นเงิน ไปตามส่วน แต่กว่าจะถึงวันนั้นเราก็กลายเป็นคุณปู่คุณย่ากันหมด ใครอยู่ถึงวันนั้นค่อยมาคุยกันนะครับ
Laughing
A-Building Member
Posted: Friday, September 08, 2006 3:36:06 PM

Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 28/06/2006
Posts: 382
Location: A Building
แล้วลูกหลานผมจะอยู่ไหนอ่ะ
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.