Welcome Guest Advertise with Us | Active Topics | Members | Log In | Register

Thailand Real Estate & Property Forum (คอนโด,บ้าน) » Condo / Condominium - คอนโด คอนโดมิเนียม » Pinklao / Petchkasem / Rama 2 Area » City Home Ratchada-Pinklao » กฎหมายน่ารู้ อาคารสูงกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

กฎหมายน่ารู้ อาคารสูงกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย Options
_lop
Posted: Wednesday, November 04, 2009 8:09:35 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 02/10/2009
Posts: 431
Location: Bangkok
อาคารสูงกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย

กฎหมายน่ารู้ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2551


ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมี การก่อสร้างอาคารสูงกันอย่างหนาแน่น และดูเหมือนว่าจำนวนอาคารสูงในเมืองใหญ่จะยิ่งเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งหนึ่งที่ตามมา คือ “ปัญหาด้านความปลอดภัย” เพราะในอาคารสูงมาตรการด้านความปลอดภัยถือว่า มีความสำคัญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาคาร รวมถึง ผู้อาศัย ผู้ใช้งาน ต้องปฏิบัติตามกฎด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในเบื้องต้น ได้มีการกำหนดในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ทั้งในอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ ที่จะก่อสร้างใหม่ว่า ต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


1. กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) กำหนดให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย เช่น
- ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
- ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เช่น Sprinkle System
- ระบบท่อยืนที่เก็บน้ำสำรอง และหัวรับน้ำดับเพลิง
- ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในเส้นทางหนีไฟ
- เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
- บันไดหนีไฟและทางหนีไฟทางอากาศ
- ต้องมีช่องทางเฉพาะสำหรับบุคคลภายนอกเข้าไปบรรเทาสาธารณภัยได้ทุกชั้น
- ต้องมีลิฟต์สำหรับใช้ดับเพลิงที่จอดได้ทุกชั้น และต้องมีระบบควบคุมพิเศษ สำหรับพนักงานดับเพลิงใช้ขณะเกิดเพลิงไหม้โดยเฉพาะ
- มีระบบป้องกันฟ้าผ่า

- มีถนนรอบอาคารกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร เพื่อความสะดวกในยามเกิดเพลิงไหม้ รถดับเพลิง และ รถกู้ภัยต่าง ๆ จะได้เข้าไปควบคุมเพลิง และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บอย่างทันท่วงที


2. กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) เป็นการแก้ไขกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) เพื่อปรับปรุงให้อาคารสูง และอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ให้มีระบบความปลอดภัยดียิ่งขึ้น เช่น
- ต้องติดตั้งแบบแปลนอาคารแสดงตำแหน่งห้องต่าง ๆ ที่โถงหน้าลิฟต์ทุกชั้น
- ให้เพิ่มพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับหนีไฟทางอาคารจากเดิมกว้าง-ยาว ด้านละ 6 เมตร เป็น กว้าง-ยาว ด้านละ 10 เมตร
- ช่องโล่งภายในอาคารที่สูงตั้งแต่ 3 ชั้นขึ้นไป ต้องติดตั้งระบบควบคุมการแพร่กระจายของควันไม่ให้แพร่กระจายไปยังชั้นต่าง ๆ
- ทำผนังปิดล้อมโถงบันไดหลัก เพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟแพร่กระจายไปตามชั้นต่าง ๆ
- กำหนดให้อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่ก่อสร้างหรือขออนุญาตก่อนกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2533) ใช้บังคับ ซึ่งเดิมไม่อนุญาตให้ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้สามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้ได้ภายในขอบเขตที่จำกัด โดยไม่เพิ่มความสูง และเนื้อที่อาคารเกินค่าที่กำหนด ต้องจัดให้มีระบบ ความปลอดภัยด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการป้องกันอัคคีภัยเพิ่มเติม


3. กฎกระทรวงฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้
- โครงสร้างหลัก เช่น เสาและคานของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ ต้องมีอัตราทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ส่วนพื้นต้องมีอัตราการทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- กระจกที่ใช้ทำผนังภายนอกอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารขนาดใหญ่ ต้องเป็นกระจกชนิด 2 ชั้น มีคุณสมบัติในการป้องกันการบาดของเศษกระจก และมีวัสดุคั่นกลางกระจกไม่ให้เศษกระจกหลุดออกมาเมื่อกระจกแตก


4. กฎกระทรวงฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2540) กำหนดให้อาคารหอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ อาคารจอดรถ ฯลฯ และอาคารที่มีความสูงเกิน 15 เมตร ในเขตพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวใน 10 จังหวัด คือ กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ต้องออกแบบให้โครงสร้างอาคาร สามารถต้านแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้

ในส่วนของอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะที่ก่อสร้างก่อนที่จะมีกฎกระทรวงกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยใช้บังคับ ได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจในการสั่งให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสาธารณะ ฯลฯ แก้ไขอาคารให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยที่จำเป็น คือ
- จัดให้มีการติดตั้งแบบแปลนผังอาคารไว้ตามห้องโถง หรือหน้าลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร
- ติดตั้งบันไดหนีไฟ
- ติดตั้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น
- ติดตั้งเครื่องดับเพลิงมือถือ 1 เครื่อง ต่อพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 45 เมตร แต่ไม่น้อยกว่าชั้นละ 1 เครื่อง
- ติดตั้งระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉินในเส้นทางหนีไฟ
- ติดตั้งระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า


ข้อกำหนดทั้งหมดนี้มีขึ้นก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร รวมถึงความปลอดภัยของอาคารและผู้คนที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งอาคารทุกอาคารควรต้องถือ ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ ถึงแม้ว่าบางครั้งอาจทำให้งบประมาณในการก่อสร้างเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุให้ หลาย ๆ อาคารหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อกำหนด เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่อันตราย ทำให้การแก้ไขและให้ความช่วยเหลือเป็นไปอย่างยากลำบาก เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน และเราไม่สามารถเรียกความสูญเสียที่เกิดขึ้นกลับคืนมาได้ ฉะนั้นแล้วการป้องกันก่อนเหตุร้ายเกิดขึ้น ย่อมดีกว่าการตามแก้ไขภายหลังแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
1. กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย
2. กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
3. แผนกที่ปรึกษาตรวจสอบอาคาร บริษัทไดเร็คชั่น แพลน จำกัด

http://www.gearmag.info/topic_detail.php?emag_id=%20&%20topic_id=395%20&%20topic_value=25
_lop
Posted: Wednesday, November 04, 2009 8:16:12 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 02/10/2009
Posts: 431
Location: Bangkok
อันนี้ก็ดีครับ แต่ยาวหน่อย

http://www.thaibuildinginspector.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=317117&Ntype=1
sugar_cane
Posted: Wednesday, November 04, 2009 9:20:57 AM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 30/08/2009
Posts: 299
ขอบคุณมากๆค่ะ น้องลภ เป็นเรื่องที่เราควรรู้และควรทราบกันอย่างยิ่ง

เออว่าแต่ ...ช่วงนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลง
ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ (อย่าลืม แฝงสีฟ้า ของน้องมาร์ค)

แอบอิจฉา เพื่อนๆและ น้องๆ ตึก 8 ชั้น จัง...
ที่ใกล้จะโอนห้อง และเตรียมจะเข้าอยู่กันแล้ว

ใครมี Idea ตกแต่งห้องของตัวเองอย่างไร
อย่าลืม.. มา Post ให้อ่าน หรือมีรูปภาพด้วยจะดีมากกกกเลยยยย

รออ่าน... รอชม... ค่ะ
dramo_123
Posted: Thursday, November 05, 2009 11:03:39 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 19/08/2009
Posts: 526
Location: Thailand
ขอบคุณคับ สำหรับข้อมูลดีๆ ที่มีมาให้กันเสมอคับ

(^_^)

ปล. พี่ sugar_cane คับ ตอนนี้ Marky แฝงสีฟ้า มี promotion สุดพิเศษด้วยนะคับ ซื้อ 5 กำแถมฟรี 1 คับ หากสนใจรีบด่วนเลยนะคับ ของดี ราคาถูก หมดเร็วคับ คิคิ
ปล2. หนาวแล้ว รักษาสุขภาพด้วยนะคับ ทุกๆ ท่าน (^_^)

#(^0^)# ร่วมกันคนละไม้ คนละมือ เพื่อชุมชนของพวกเรา --- ชุมชนน่าอยู่ได้ด้วยมือเรา @(^f^)@


--------------------------------------------------------------------[b]จงอย่าถาม... ว่าชุมชนแห่งนี้ให้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง...

แต่จงถาม... ว่าท่านได้เคยกระทำสิ่งใด ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนแห่งนี้บ้าง...
_lop
Posted: Thursday, November 05, 2009 5:30:44 PM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 02/10/2009
Posts: 431
Location: Bangkok
แฝงสีฟ้า มี Promotion สุดพิเศษ .... ซื้อ 5 กำแถมฟรี 1

มาแอบขำครับ หน่วยนับเป็นแฝง แต่ขายเป็น กำ ...
sugar_cane
Posted: Thursday, November 05, 2009 6:22:00 PM

Rank: Member
Groups: Member

Joined: 30/08/2009
Posts: 299
555+ ทันกันจิงๆๆ

วันนี้ตอบไปหลายกระทู้เลย และ น้องทั้ง 2 มาช่วยตอบ
รู้สึกดีมากๆๆ เลยค่ะ

ขอบคุณจากใจจริงค่ะ

ปล. ตึก 8 ชั้น ก็เป็นชุมชน ที่น่าอยู่มากๆ เพราะมีน้องๆ ที่น่ารักๆ ทั้ง 2 ท่านนี่แหละค่ะ
แม้ไม่ได้อยู่ตึกเดียวกัน แต่ภูมิใจค่ะที่เราอยู่ ชุมชน ซิตี้โฮม เดียวกัน ค่ะ

_lop
Posted: Friday, November 06, 2009 5:21:01 AM


Rank: Member
Groups: Member

Joined: 02/10/2009
Posts: 431
Location: Bangkok
ขอบคุณครับพี่ Sugar_cane ...
เพื่อนผม แม้ไม่ได้อยู่ที่นี่ แต่ก็เข้ามาอ่านอยู่บ่อย ๆ
บอกชอบพี่เหมือนกันครับ ... Very Happy
dramo_123
Posted: Friday, November 06, 2009 9:26:44 AM


Rank: Advanced Member
Groups: Member

Joined: 19/08/2009
Posts: 526
Location: Thailand
55+

ก้อเปง Promotion สุดพิเศษไงคับ

ในเมื่อมันเป็นอาไรที่พิเศษ ก้อจะให้เหมือนที่ทั่วๆ ไปเค้าทำกันได้ไงคับ

ทั่วไปหน่วยเป็นแฝงเค้าขายเป็นห่อ เป็นถุง เป็นแฝง เป็นกล่อง ฯลฯ

แต่เราขายเป็นกำ

เท่ดีคับ "ไม่เหมือนใคร แตกต่าง"... (หมายเหตุ: โปรดนึกถึงเสียงของคุณโอปอล เมื่อครั้งที่แสดงเรื่องเพื่อนสนิท เพื่อเกิดอรรถรสในการอ่านมากยิ่งขึ้น)

ช่ายม่ะคับ

55+

(^_^)

ปล. ความจิง อายเพราะหน้าแตก พลาดอย่างแรง แต่... ก้อมิได้นำพา ยังแถได้อีก ยังแถได้อีกเรื่อยๆ แถจนสีข้างถลอกหมดเลย คิคิ Bad Grin
ปล2. วันนี้แถวๆ สะพานปิ่นเกล้า เริ่มร้อนอีกล่ะคับ อากาศมั่วซั่วจิงๆ รักษาสุขภาพด้วยนะคับ Razz

#(^0^)# ร่วมกันคนละไม้ คนละมือ เพื่อชุมชนของพวกเรา --- ชุมชนน่าอยู่ได้ด้วยมือเรา @(^f^)@


--------------------------------------------------------------------[b]จงอย่าถาม... ว่าชุมชนแห่งนี้ให้สิ่งใดที่เป็นประโยชน์แก่ท่านบ้าง...

แต่จงถาม... ว่าท่านได้เคยกระทำสิ่งใด ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนแห่งนี้บ้าง...
Forum Jump
You can post new topics in this forum.
You can reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.

Main Forum Rss Feed : RSS

Powered by Yet Another Forum.net version 2.2.0 - 16/08/2011 
Copyright © 2003-2006 Yet Another Forum.net. All rights reserved.